Metody badań błędów ruchów technologicznych precyzyjnych centrów tokarskich CNC

pol Artykuł w języku polskim DOI:

Robert Jastrzębski*, Tadeusz Kowalski**, Paweł Osówniak*, wyślij Anna Szepke* * Centrum Badawczo-Konstrukcyjne Obrabiarek Sp. z o.o. ** Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Produkcji

Pobierz Artykuł

Streszczenie

Artykuł prezentuje wyniki części prac, których celem była ocena dokładności technologicznej precyzyjnych tokarek i centrów tokarskich CNC. Przedstawiono przykłady metod badań dokładności nastawianych ruchów technologicznych (posuwowych, obrotowych, interpolowanych), na podstawie których można ocenić wpływ błędów tych ruchów na dokładność różnych rodzajów obróbki wykorzystujących złożenie ruchów posuwowych, posuwowych i obrotowych, synchronizacji ruchów. Omówiono metody, dzięki którym można diagnozować przyczyny powstawania błędów tego rodzaju obróbki, a mianowicie dokładność nastawionego ruchu. Dokładność ta nie zależy tylko od dokładności geometrycznej, pozycjonowania, ale także od możliwości i ustawionych parametrów działania układów regulacji. Opisano przykłady metod badań: - dokładności i równomierności nastawionej prędkości obrotowej wrzecion - błędów odzwierciedlania zadanej trajektorii ruchów interpolowanych - błędnych ruchów wirującego przedmiotu zamocowanego w uchwycie. Przedstawiono przykłady diagnostyki błędów ruchów technologicznych i ich przyczyn na podstawie opisanych metod badań.

Słowa kluczowe

błędy ruchów technologicznych, centrum tokarskie CNC, diagnostyka obrabiarek, dokładność obróbki, metody badań

Methods of testing of technological motion errors on precision CNC turning centers

Abstract

This article presents part of research with the object of evaluation of technological accuracy of precision lathes and CNC turning centers. Presented are examples of methods of accuracy testing of set technological motions (linear, rotary, interpolated), on the basis of which one can evaluate the influence of errors of these motions on accuracy of various types of machining that are utilizing synchronization of linear, rotary motions. Discussed are methods which make it possible to diagnosis the causes of occurring errors of this kind of machining in which main causes of errors can be the accuracy of set motion. This accuracy can originate not only from geometrical accuracy of positioning, but also from capabilities and set parameters of control systems. Described are the examples of testing methods of: - accuracy and steadiness of set rotational speed of spindles, - errors of performing of set trajectory of interpolated motions, - error motions of rotating workpiece clamped in chuck. Presented are examples of diagnosis of technological motion errors and their causes as based on described testing methods.

Keywords

CNC turning center, machine tool diagnostics, machining accuracy, technological motion errors, testing methods

Bibliografia

  1. Jastrzębski R., Kowalski T., Osówniak P., Szepke A.: Wykrywanie błędów montażu precyzyjnych szybkoobrotowych wrzecion obrabiarek. „Mechanika - Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej”, Nr 83, 119-129.
  2. Jemielniak K.: Analiza błędnych ruchów wrzecion szybkoobrotowych. „Archiwum Technologii Maszyn i Autornatyzacji”, Wydział Inżynierii Produkcji, Politechnika Warszawska, Vol. 24, Nr 2/2004.
  3. Jastrzębski R., Kowalski T., Osówniak P., Szepke A., Wyznaczanie dokładności urządzeń, technologicznych metody, interpolacji kołowej. „Technologia i Automatyzacja Montażu”, Nr 2 (68)/2010, 14-21.
  4. Marchelek K.: Dynamika obrabiarek. WNT, Warszawa 1997.
  5. Jastrzębski R., Niedbała M.: Wysokowydajna obróbka wielokątów na uniwersalnej tokarce CNC. „Projektowanie i konstrukcje inżynierskie”, nr 4 (43)/2011, 25-30.