Identyfikacja wybranych parametrów plazmotronowego reaktora plazmowego

pol Artykuł w języku polskim DOI:

Roman Szewczyk , wyślij Jakub Szałatkiewicz , Eugeniusz Budny , Tadeusz Missala , Wojciech Winiarski Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Pobierz Artykuł

Streszczenie

W artykule przedstawiono metodę identyfikacji wybranych parametrów cieplnych plazmotronowego reaktora plazmowego zbudowanego w PIAP. Reaktor plazmowy jest kluczowym elementem opracowanego stanowiska badawczego, przeznaczonego do prowadzenia badań nad przetwarzaniem i odzyskiem metali ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a w szczególności elektronicznych obwodów drukowanych. Do identyfikacji wykorzystano temperaturową odpowiedź skokową pieca przy wymuszeniu na poziomie 50 kW mocy dostarczanej przez plazmotrony do wnętrza reaktora. Jako transmitancję G(s) obiektu przyjęto model inercyjny drugiego rzędu. Przedstawiono wynik modelowania oraz opis reaktora plazmowego będącego obiektem modelowanym.

Słowa kluczowe

identyfikacja obiektu inercyjnego, recykling, technologia plazmowa, utylizacja odpadów elektronicznych

Identification of specific characteristics of plasmatron powered plasma reaktor

Abstract

The paper presents identification of heat characteristic of plasmatron-powered plasma reactor designed and build in Industrial Research Institute for Automation and Measurements. Plasma reactor is the key element of the test facility designed for research over processing and recovery of metals from the waste of electric and electronic equipment, focusing on electronic printed circuit boards. Identification was based on step response of the reactor, with step input power provided by the plasmatrons of about 50 kW. Object transfer function G(s) was assumed as inertial II order. This assumption was confirmed during identification. The modeling object, plasma reactor construction, and results of investigation are presented in the text.

Keywords

electronic waste utilization, inertial object identification, plasma technology, recycling

Bibliografia

  1. Huisman J., 2008 Review of Directive 2002/96 on WEEE, Final Report United Nations University, 2007.
  2. Cobbing M., Toxic Tech: Not In Our Backyard, Greenpeace.org, 2008.
  3. Lee, J., Song H., Yoo J., Present status of the recycling of waste electrical and electronic equipment in Korea, Resources Conservation & Recycling nr 50, 2007.
  4. Kang H., Schoenung J., Electronic waste recycling: A review of U.S. infrastructure and technology options, “Resources, Conservation & Recycling”, nr 45, 2005, 368-400.
  5. Wawrzonek R., Praktyczne aspekty funkcjonowania systemu gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, ElektroEco, 2009.
  6. Raport roczny Głównego Inspektora Ochrony Środowiska o funkcjonowaniu system gospodarki ZSEE 2010 i 2011.
  7. Directive 2002/96/ECof the European Parliament and of the Council of 27 January 2003 on waste electrical and electronic equipment (WEEE), http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/index_en.htm, [www.mg.gov.pl/English/ECONOMY/Industrial+Policy/ROHS+Directive], http://pollighting.pl/o-zwiazku/rada-nadzorcza/nowelizacja-dyrektywy-o-zuzytymsprzecie-weee, [www.zipsee.pl/aktualnosci/112/zmiana-dyrektywy-weee.html].