Zastosowanie techniki wizyjnej w pomiarze odkształcenia bezwzględnego warstwy kleju w spoinie

pol Artykuł w języku polskim DOI:

Andrzej Kubit , wyślij Tomasz Mączka Politechnika Rzeszowska

Pobierz Artykuł

Streszczenie

W artykule zaprezentowano metodę pomiaru odkształcenia bezwzględnego warstwy kleju w złączu klejowym poddanym oddzieraniu. Zasadniczym celem opisanego doświadczenia było uzyskanie charakterystyki rozpatrywanego złącza. Ze względu na charakter obciążenia (wywołujący stan oddzierania w warstwie kleju) rozpatrywana wartość odkształcenia jest na tyle mała, że słuszny jest tu pomiar z rozdzielczością 1 μm. W związku z powyższym za odpowiednią do tego celu metodę pomiarową uznano technikę wizyjną. Do pomiaru wykorzystano mikroskop optyczny wyposażony w kamerę cyfrową, która rejestrowała przemieszczenie danego fragmentu próbki (odpowiadające szukanemu odkształceniu warstwy kleju) pod wpływem wzrastającej siły obciążającej od zera do wartości niszczącej. Zarejestrowane nagranie, zawierające przebieg procesu, składa się z ciemnego fragmentu próbki oraz jasnego tła. Obraz ten został poddany binaryzacji z użyciem Image Acquisition Toolbox MATLAB. W rezultacie zrealizowano pomiar przemieszczenia w czasie. Równolegle w trakcie doświadczenia przeprowadzony został pomiar siły wywołującej stan oddzierania. Dzięki sprzężeniu wymienionych wielkości mierzonych uzyskano charakterystykę siły w funkcji przemieszczenia osiągając zamierzony cel badania. Jednak przed podjęciem właściwego pomiaru zmierzono wartość przemieszczenia dla jednej wartości siły statycznej, by określić słuszność przyjętej metody pomiarowej. Otrzymany wynik porównano z analogiczną wielkością modelu numerycznemu przygotowanego przy użyciu Metody Elementów Skończonych (MES). W artykule przedstawiono stanowisko pomiarowe, algorytm pomiaru oraz uzyskane charakterystyki złącza dla trzech wariantów próbki.

Słowa kluczowe

MATLAB, mikroskop optyczny, pomiar mikrometryczny, połączenia klejowe, system wizyjny

Vision system applied to measurement deformation of glue layer in adhesive joint

Abstract

This paper describes results of investigations which main aim was to prepare methodology of measurement deformation of glue layer in adhesive joint. Principal purpose of these investigations was to achieve characteristic of glue joint which is subjected to peel. Because of thistype of loading, causing peel stress in adhesive layer, deformation is small and it is necessary to obtain measurement with 1 micrometer precision. Due to that requirement vision system was used to measure deformation. Optical microscope equipped in digital camera was used to register displacement of particular field of specimen (what is equivalent to searching strain of glue) which is loaded by increasing force from zero to value that causes failure of sample. Registered movie which include dark fragment of specimen and bright background was processed using Image Acquisition Toolbox MATLAB to obtain binary image of these area. It enables to retrieve displacement in time. In parallel to image processing, value of loading force was measured. In consequence, force displacement curve for specimen was designated. Primary goal of investigations was to measure displacement for static force to estimate advisable of methodology. Results achieved using vision system measurement was compared with numerical model prepared by Finite Element Method (FEM). Article presents measurement procedure and describes algorithm of investigation. Force displacement curve for three variants of specimen is shown.

Keywords

adhesive joint, MATLAB, micro-value measurement, optical microscope, vision system

Bibliografia

  1. Skoć A., Spałek J.: Podstawy konstrukcji maszyn, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2006.
  2. Godzimirski J.: Wytrzymałość doraźna konstrukcyjnych połączeń klejowych, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2002.
  3. Lewandowska M., Rożniatowski K., [w:] Nanomateriały inżynierskie: konstrukcyjne i funkcjonalne, Kurzydłowski K., Lewandowska M. (red.), PWN, Warszawa 2010.
  4. Godzimirski J., Kozakiewicz J., Łunarski J., Zielecki W.: Konstrukcyjne połączenia klejowe elementów metalowych w budowie maszyn, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 1997.
  5. [www.noeld.com/programs.asp?cat=video].
  6. [www.mathworks.com/products/matlab] - MATLAB - The Language Of Technical Computing.
  7. [www.mathworks.com/help/toolbox/images] - MATLAB R2011b Documentation, Image Processing Toolbox.