Automatyzacja procesów produkcyjnych w zakresie wytwarzania paliw alternatywnych

pol Artykuł w języku polskim DOI:

Jerzy Osiński , wyślij Przemysław Rumianek , Piotr Żach Instytut Podstaw Budowy Maszyn, Politechnika Warszawska

Pobierz Artykuł

Streszczenie

W pracy oceniono możliwości wykorzystania energetycznego odpadów - stwierdzono, że w skali naszego kraju są one ogromnym źródłem energii, podano występujące ilości oraz skład w różnych regionach Polski. Omówiono problemy wynikające ze spalania paliw alternatywnych: konieczność stosowania wysokosprawnych urządzeń do oczyszczania spalin oraz najczęściej występujące toksyczne składniki spalin.

Słowa kluczowe

odpady, paliwa alternatywne, recykling, spalanie

Automation of processes of alternative fuels production

Abstract

This study considers the possibility of using waste energy; authors state that in our country wastes are the great source of energy. In the article the quantities involved and the composition of the various Polish regions were given. The problems resulting from the combustion of alternative fuels - the need for high-performance exhaust gas cleaning equipment and the most common toxic components of exhaust - also were discussed.

Keywords

alternative fuels, combustion, recycling, waste

Bibliografia

 1. GUS wskaźniki wzrostu PKB w Polsce w latach 2008-2010.
 2. Osiński .1., Żach P., Żach Z., Określenie poziomów odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, Praca sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zamówienie Ministerstwa środowiska, Warszawa] 2007.
 3. Osiński .1., Żach P., Wybrane zagadnienia recyklingu samochodów, wydanie drugie rozszerzone. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2009.
 4. Krajowy Plan Gospodarki Odpadami przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 29 października 2002 r. (Dz. U. z 2002 r.: Nr 41, poz. 365, Nr 113, poz. 984 i Nr 199, poz. 1671; z 2003 r. Nr 7, poz. 78; z 2004 r.: Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1208 i Nr 191, poz. 1956: z 2005 r.: Nr 25, poz. 202, Nr 90, poz. 758, Nr 30, poz. 1087, Nr 175, poz. 1458 i 1462, Nr 180, poz. 1495 oraz z 2006 r. Nr 50, poz. 360).
 5. Uchwala Rady Ministrów Nr 233 z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie „Krajowego planu gospodarki odpadami 2010 (M.P. z dnia 29 grudnia 2006 r.).
 6. Ney R., Energia odnawialna. Studia i rozprawy, nr 32, wyd. CPPGSMiE PAN. Kraków 1993.
 7. Mokrzycki E., Uliasz-Bocheńczyk A.. Możliwości wykorzystania odpadów komunalnych jako paliw alternatywnych, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polska Akademia Nauk, Kraków.
 8. Raport PIOŚ, Stan Środowiska w Polsce. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa 1998.
 9. GUS Raport o stanic gospodarki w Polsce 2010.
 10. Pawłowski L., Utylizacja odpadów niebezpiecznych w piecach cementowych. Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 1997.
 11. Poleszak -T.. Możliwości obniżenia zużycia energii pierwotnej przez spalanie odpadów, CWB 4/9G.
 12. Spacek J., Alternative fuels and alternative raw materials in Czech Republie, IV Seminarium Paliwa alternatywne w przemyśle cementowym. Cedzyna 1998.
 13. Xeller H., Utylizacja wtórnych paliw w przemyśle cementowym- Praktyczne zastosowania, CWB G/97.
 14. Hustand J. E., Combustion of MSW and RDF in Norwey, Materiały III Międzynarodowej Konferencji „Termiczna Utylizacja Odpadów”. Poznań. 1994.
 15. Żygadło M.. Gospodarka odpadami komunalnymi, Wydawnictwo Politechniki świętokrzyskiej, Skrypt nr 34G, Kielce 1999.
 16. Materiały handlowe firmy Lobbe. System DRAM przeróbki odpadów komunalnych na paliwo zastępcze dla pieców obrotowych, International Cement Review. 1988.
 17. Mokrzycki E.. Uliasz-Bocheńczyk A.. Odpady komunalne jako źródło paliw alternatywnych. Materiały konferencyjne III Szkoły Gospodarki Odpadami, Rytro 2000.
 18. Nowak E., Unieszkodliwianie odpadów w cementowym piecu obrotowym. Cement Wapno Gips 2/95.
 19. Nowak E., Pawłowski L., Kozak Z., Czopek A., Paliwo zastępcze z odpadów komunalnych, sposób jego wytwarzania oraz urządzenie do wprowadzania tego paliwa do długiego pieca obrotowego. Zgłoszenie w UPR nr P-313505/1996.