Określenie zasady pomiaru dla bezdotykowych optycznych pomiarów średnic wałków

pol Artykuł w języku polskim DOI:

Jerzy Mąkowski -

Pobierz Artykuł

Streszczenie

Przedstawione opracowanie pokazuje możliwość zastosowanie zjawiska dyfrakcji w pomiarach realizowanych w warunkach przemysłowych. Oznacza to uwzględnienie wymiaru źródła rozciągłego oraz średnicy wałka jako przeszkody przestrzennej. Rozwiązanie takie pozwala na przyjęcie zjawiska dyfrakcji jako zasady pomiaru w procesie optycznych bezdotykowych pomiarów średnic wałków. Obecnie pokazano tylko możliwość tego zastosowania. Pełne uzasadnienie podane zostanie w następnym artykule po przedstawieniu modyfikacji wzorów dyfrakcyjnych oraz wykresów rozkładu amplitudy fal geometrycznej, krawędziowej i dyfrakcyjnej w funkcji położenia na płaszczyźnie obserwacji.

Słowa kluczowe

dyfrakcja, fala geometryczna, fala krawędziowa

Definition of the principle of measuring for touchless optical measurements of cylinder diameters

Abstract

Presented study shows possibility of applying the phenomenon of diffraction to real conditions. It means taking into consideration the dimension of extensive source as well as the dimension of cylinder as spatial obstacle. This kind of solution enables assuming the phenomenon of diffraction as the principle of measuring in the process of optical touchless measuring of cylinders' diameters. At present the possibility of this application has only been shown. Full justification will be given in the next article after presentation of modifications of diffraction patterns and diagrams of distribution of the amplitude of geometric, edge and diffraction waves in the function of position on the observation plane.

Keywords

diffraction, edge wave, geometric wave

Bibliografia

  1. Mąkowski J., Analiza wybranych właściwości metrologicznych mikrometrów laserowych, „Pomiary Automatyka Robotyka”, 1/2013, 68-72.
  2. Dusza J., Gortat G., Leśniewski A., Podstawy miernictwa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2002.
  3. Rubinowicz A., Die Beugungswelle in der Kirchhoffschen Teorie der Beugung, PWN, 1966
  4. Rubinowicz W., Teoria dyfrakcji Kirchhoffa i jej interpretacja na podstawie poglądów Younga, Ossolineum, 1972.
  5. Petykiewicz J., Optyka falowa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986.
  6. Jóźwicki R., Optyka laserów, Wydawnictwa Naukowo Techniczne, 1981.