Zastosowanie metodologii FMECA do budowy struktur systemów mechatronicznych, zorientowanych na predykcję stanów

pol Artykuł w języku polskim DOI:

wyślij Mariusz Piotr Hetmańczyk Instytut Automatyzacji Procesów Technologicznych i Zintegrowanych Systemów Wytwarzania, Wydział Mechaniczny Technologiczny, Politechnika Śląska, Gliwice

Pobierz Artykuł

Streszczenie

Artykuł przedstawia ocenę wykorzystania metodologii FMECA do analizy pracy rozproszonych systemów przemysłowych, w których występuje możliwość zdefiniowania jednorodnej struktury zależności między bieżącymi stanami a wywoływanymi przez nie skutkami Opisywany sposób zastosowania metodologii FMECA, w przypadku przedstawionych kryteriów, odbiega od tradycyjnego ujęcia metody. Pozwala jednak na zbudowanie modelu prognostycznego, bazującego na wiedzy eksperckiej w odniesieniu do opracowanych już aplikacji. Ponadto proponowana koncepcja stanowi spójny element z prezentowanym przez autora Komputerowym Systemem Sterowania i Diagnostyki Napędów Rozproszonych [1–3], który stanowi podbudowę do opracowania opisywanej koncepcji.

Słowa kluczowe

diagnostyka, metodologia FMECA, monitorowanie, predykcja stanów, systemy rozproszone

An application of the FMECA methodology to build of structures of mechatronic systems oriented on states prediction

Abstract

The paper presents an evaluation of the FMECA methodology used to analysis of a course of the work of distributed industrial systems, where exist the possibility of a definition of a uniform structure of relationships between the current states, and effects caused by them. Described manner of utilization of the FMECA methodology, in case of selected criterions, differs from the traditional consideration of the method. It allows, however, to evaluation of a predictive model, based on expert knowledge in relation to the already developed applications. In addition, the proposed approach is element consistent with presented by the author Computer Control and Diagnostics System of Distributed Drives, which is the foundation for the development of the described method.

Keywords

diagnostics, distributed systems, FMECA methodology, monitoring, states prediction

Bibliografia

 1. Świder J., Hetmańczyk M., Adaptation of the expert system in diagnosis of the connection of the PLC user interface system and field level, “Solid State Phenomena”, Volume 164 (Mechatronic Systems and Materials: Mechatronic Systems and Robotics), 2010, 201-206.
 2. Świder J., Hetmańczyk M., Method of indirect states monitoring of dispersed electric drives. BINDT, 2009, 1171-1179.
 3. Świder J., Hetmańczyk M., Komputerowo zintegrowany system sterowania i diagnostyki napędów rozproszonych. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2011.
 4. Praca zbiorowa zespołu Room Laboratory. Rome Laboratory Reliability Engineer’s Toolkit. Systems Reliability Division Rome Laboratory Air Force Materiel Command (AFMC), 1993, 77-128
 5. Bloom N. B.: Reliability Centered Maintenance (RCM) Implementation Made Simple, McGraw-Hill, USA, 2006.
 6. Korbicz J., Kościelny J, M., Kowalczuk Z., Cholewa W.: Diagnostyka procesów: modele, metody sztucznej inteligencji, zastosowania. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2002.
 7. Mc Dermott R., Mikulak R.J., Beauregard M.R., The basics of FMEA, CRC Press,New York 2009, 23-38.
 8. Nakagawa T., Maintenance Theory of Reliability, Springer-Verlag, London, 2005.
 9. Bloch H. P., Geitner F. K., Practical Machinery Management for Process Plants - Machinery Component Maintenance and Repair (vol. 3), Elsevier Linacre House, USA, 2005.
 10. Dhillon B. S., Engineering Maintenance - A Modern Approach, CRC Press, USA, 2002.
 11. De Silva C. W., Mechatronics: an integrated approach, CRC Press LLC, USA, 2005.