Metoda modelowania procesów sekwencyjnych i współbieżnych w środowisku sterowników PLC

pol Artykuł w języku polskim DOI: 10.14313/PAR_203/98

wyślij Krzysztof Franczok Fabryka Maszyn ROTOX Sp. z o.o., Pokój k. Opola

Pobierz Artykuł

Streszczenie

W artykule zaproponowano metodę modelowania i realizacji procesów sekwencyjnych i współbieżnych w środowisku sterowników programowalnych PLC, z wykorzystaniem instrukcji CASE OF, języka tekstowego ST. Pokazano metodę transformacji modelu procesu sterowania, zbudowanego w postaci sieci Petriego, wprost do postaci kodu programu sterownika przemysłowego, bez konieczności pośredniego budowania schematu logicznego. Wskazano korzyści płynące z zastosowania tej metody, w realizacji zarówno prostych jak i złożonych algorytmów sterowania procesami dyskretnymi w systemach czasu rzeczywistego. Przedstawiono rozwiązanie algorytmu sterowania procesami sekwencyjnymi i współbieżnymi na przykładzie procesu ważenia. Wskazano kierunki dalszego wykorzystania i rozwoju zaprezentowanej metody do realizacji procesów sekwencyjnych i współbieżnych.

Słowa kluczowe

instrukcja CASE OF, język strukturalny ST, modelowanie, proces dyskretny, procesy sekwencyjne, procesy współbieżne, sieci Petriego

The method for modeling of sequential and concurrent processes in the PLC environment

Abstract

This paper describes a method for modeling and execution of sequential and concurrent processes in the environment of programmable controllers (PLC) with the use of CASE OF statements of the Structured Text language (ST). It depicts the method of transformation of the model of the process control, built on the basis of the Petri net, which leads directly to the form of the program code of industrial controller without the need of creating the intermediate logical schema. The paper reveals the benefits of the implementation of the presented method in the realisation of both simple and complex control algorithms for discrete processes in real time systems. The solution of the control algorithm for sequential and concurrent processes is shown on the example of the weighing process. The paper presents the directions of further development and implementation of the mentioned method concerning the execution of the sequential and concurrent processes.

Keywords

CASE OF statement, concurrent processes, discrete process, modeling, Petri nets, sequential processes, structured text

Bibliografia

  1. Oprzędkiewicz K., Porównanie języków programowania, „Pomiary Automatyka Robotyka” 12/2006, 5–9.
  2. Doligalski M., Adamski M., Projektowanie strukturalnych programów dla PLC na podstawie modelu maszyny stanowej UML, „Pomiary Automatyka Kontrola”, 5/2007, 42–44.
  3. Gniewek L., Hajduk Z., Sprzętowo-programowa realizacja rozmytej interpretowanej sieci Petriego, „Pomiary Automatyka Kontrola”, 12/2012, 1113–1116.
  4. Węgrzyn M., Modelowanie sieci Petriego w języku VHDL, „Przegląd Elektrotechniczny”, 1/2010, 212–216.
  5. Węgrzyn A., Symboliczna analiza układów sterowania binarnego z wykorzystaniem wybranych metod analizy sieci Petriego, Rozprawa Doktorska, Politechnika Warszawska Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, 2003.
  6. Minas M., Frey G., Visual PLC-Programming using signal interpreter Petri nets, American Control Conference 6/2002, 5019–5024.
  7. Lasota A., Modelowanie procesów produkcyjnych z wykorzystaniem diagramów aktywności UML i sieci Petriego, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2012.
  8. Cyklis J., Słota A., Modelowanie systemów wytwarzania przy pomocy sieci Petriego z wykorzystaniem teorii złożoności, SOP’2008 CA Systems and Technologies, ISBN 978–83–7242–481–5, 47–52.
  9. [www.beckhoff.pl].