Rozwój podejścia dotyczącego opracowania danych pomiarowych w międzynarodowych dokumentach metrologicznych

pol Artykuł w języku polskim DOI: 10.14313/PAR_208/76

wyślij Paweł Fotowicz Główny Urząd Miar

Pobierz Artykuł

Streszczenie

Przedstawiono podejście w dziedzinie opracowania danych pomiarach dla modeli wielowymiarowych. Podstawową metodą obliczeniową jest propagacja niepewności oparta na rachunku macierzowym. Alternatywnym sposobem obliczeniowym jest zastosowanie numerycznej metody Monte Carlo. Wynikiem obliczeń jest wyznaczenie obszaru rozszerzenia w postaci hiper-elipsy lub hiper-prostokąta.

Słowa kluczowe

model pomiaru, niepewność pomiaru

Development of the approach to evaluation of measurement data in international metrology documents

Abstract

The approach considering the evaluation of measurement data for multivariate measurement model is presented. The basis method is a propagation of uncertainty basis on a matrix calculus. The alternative calculation manner is the use of a Monte Carlo method. The result of calculation is a coverage region presented in the form of hyper-ellipsoidal or hyper-rectangular.

Keywords

measurement model, measurement uncertainty

Bibliografia

  1. Supplement 1 to the Guide to the expression of uncertainty in measurement – Propagation of distributions using a Monte Carlo method. JCGM 101:2008.
  2. An introduction to the Guide and related documents. JCGM 104:2009.
  3. Supplement 2 to the Guide – Extension to any number of output quantities. JCGM 102:2011.
  4. Guide to the expression of uncertainty in measurement. JCGM 100:2008.