Interfejs operatora pojazdu bezzałogowego działającego w strefach zagrożenia

pol Artykuł w języku polskim DOI: 10.14313/PAR_209-210/93

wyślij Andrzej Typiak , Adam Bartnicki Katedra Budowy Maszyn, Wydział Mechaniczny, Wojskowa Akademia Techniczna

Pobierz Artykuł

Streszczenie

Efektywna realizacja zadań przez zdalnie sterowane pojazdy działające w strefach zagrożenia zależna jest od zdolności do działania oddalonego operatora. Możliwe jest to przez opracowanie interfejsu umożliwiającego zdalną manipulację i zdalną percepcję. W referacie przedstawiono wyniki prac nad opracowaniem stacjonarnego stanowiska operatorskiego do realizacji długotrwałych prac wymagających precyzyjnego sterowania dwuczłonowym pojazdem wyposażonym w osprzęty manipulacyjny i załadowczy.

Słowa kluczowe

interfejs, strefa zagrożenia, zdalne sterowanie

Operator’s interface for unmanned vehicle operating in hazardous areas

Abstract

Effective implementation of the tasks remotely controlled vehicles operating in hazardous areas is dependent on the ability to operate a remote operator. This is possible through the development of en interface for remote handling and remote perception. This paper presents the results of the work on the development of fixed positions the operator to carry out longterm effort requiring precision control of a two-place vehicles with hydraulic attachments handling and loading.

Keywords

danger area, interface, remote control

Bibliografia

  1. Bartnicki A., Łopatka M.J., Typiak A., Problemy teleoperacji w sterowaniu bezzałogowymi platformami lądowymi, [w:] Technologie podwójnego zastosowania. Praca zbiorowa pod red. A. Najgebauera, WAT, Warszawa 2012, s. 11–26.
  2. Konopka S., Typiak R., Dobór systemu wizyjnego dla bezzałogowej szybkobieżnej maszyny inżynieryjnej, „Transport przemysłowy i maszyny robocze” 2(12)/2011.
  3. Sheridian T.B., Supervisory control of remote manipulators, vehicles and dynamic processes. Experiments in command and display aiding, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge 1983.
  4. Typiak A. i in., Sprawozdanie z realizacji projektu rozwojowego Bezzałogowy pojazd do wykonywania zadań specjalnych w strefach zagrożenia. WAT, Warszawa 2011.
  5. Typiak A., Sterowanie mobilnymi maszynami inżynieryjnymi w układzie teleoperacji. WAT, Warszawa 2013.