Koncepcja wykorzystania wybranej karty Shewharta do diagnostyki niezgodności mierzonych danych geoprzestrzennych

pol Artykuł w języku polskim DOI: 10.14313/PAR_225/69

wyślij Ewa Dudek , Michał Kozłowski Politechnika Warszawska, Wydział Transportu

Pobierz Artykuł

Streszczenie

Artykuł stanowi kontynuację prac autorów nad sposobem zapewnienia jakości i bezpieczeństwa danych oraz informacji lotniczych w całym procesie ich tworzenia, gromadzenia, przetwarzania i publikacji. W jego treści krótko scharakteryzowano dane geoprzestrzenne i podkreślono potrzebę ich regularnego pomiaru. Przedstawiono ogólną charakterystykę kart kontrolnych (Shewharta) i dokonano wyboru takiej karty dla mierzonych danych geoprzestrzennych, stosowanych w lotnictwie cywilnym. Następnie opracowano koncepcję wykorzystania wybranej karty kontrolnej Shewharta do diagnostyki niezgodności mierzonych danych geoprzestrzennych, załączając algorytm postępowania oraz przykład liczbowy. W podsumowaniu odniesiono się do uzyskanych wyników i zaproponowano dalsze kierunki prac badawczych, obejmujące w szczególności nawiązanie do wyznaczonych granic kontrolnych do wymagań i specyfikacji, zawartych w obowiązujących przepisach prawa lotniczego, z uwagą, że są one adekwatne do wymagań i specyfikacji oraz celu zastosowania w transporcie morskim.

Słowa kluczowe

dane geoprzestrzenne, diagnostyka niezgodności, karta kontrolna, pomiar

The Concept of Selected Shewhart Control Chart’s Utilization for Diagnostics of Measured Geospatial Data Incompatibilities

Abstract

This article is a continuation of the Authors’ study on the ways to ensure the quality and safety of aeronautical data and information in the entire process of those data and information creation, collection, processing and publication. In its content a brief characteristic of geospatial data was placed and the necessity of their regular measurements was stressed. The general description of Shewhart control charts was presented and chart’s selection for the measured geospatial data used in civil aviation was made. Then the concept of selected Shewhart control chart’s utilization for diagnostics of measured geospatial data incompatibilities was developed, and operation algorithm as well as an example were attached. In the summary, references to the obtained results were made and further research directions were proposed, including, in particular, the reference of designated control limits to the requirements and specifications contained in the valid aeronautical law regulations, with a note that they are adequate to requirements and specifications as well as the purpose of use in maritime transport.

Keywords

control chart, geospatial data, incompatibilities diagnostics, measurement

Bibliografia

 1. Dudek E., Kozłowski M., Koncepcja zarządzania jakością danych lotniczych, „Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport”, Z. 113, 2016, 141–150, ISSN: 1230-9265.
 2. Dudek E., Kozłowski M., Koncepcja zastosowania metodyki DMAIC do zapewnienia jakości danych lotniczych, [w:] Kwasiborska A. (red.) Transport lotniczy i jego otoczenie, Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej, 2016, 67–78, ISBN: 978-83-7814-548-6.
 3. Dudek E., Kozłowski M., The concept of a method ensuring aeronautical data quality, “Journal of KONBiN”, No. 1(37), 2016, 319–340, DOI: 10.1515/jok-2016-0015.
 4. Dyrcz Cz., Koncepcja bazy danych nawigacyjno-hydrograficznego zabezpieczenia (NHZ) na polskich obszarach morskich, „Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej”, R. 52, Nr 3 (186), 2011, 7–13.
 5. Dyrcz Cz., Wpływ informacji nautycznej na bezpieczeństwo morskie, „Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej”, R. 51, Nr 4 (183), 2010, 51–76.
 6. Hamrol A., Mantura W., Zarządzanie jakością: teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.
 7. International Aeronautical and Maritime Search and Rescue Manual; International Civil Aviation Organization (ICAO Doc 9731) / International Maritime Organization (IMO IAMSAR Manual), 2013.
 8. Klinger G., Enabling INSPIRE for Aeronautical Information Management; MSc thesis, VDE Verlag, 2009, 121–129.
 9. Kozłowski M., Dudek E., NOTAM jako bariera bezpieczeństwa informacji lotniczych, artykuł złożony do druku w ramach VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej Bezpieczeństwo w portach lotniczych i morskich, Dęblin, wrzesień 2016.
 10. Krata P., Eliptyczne funkcje trygonometryczne w transporcie morskim – koncepcja implementacji wybranych elementów z lotnictwa, „Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni”, Nr 19, 2006, 85-99.
 11. Kubicki K., Rola morskiej informacji geoprzestrzennej dla zabezpieczenia działań morskich, „Przegląd Hydrograficzny”, Nr 3, Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej RP, Gdynia 2007.
 12. Mazur A., Gołaś. H., Zasady, metody i techniki wykorzystywane w zarządzaniu jakością, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2010.
 13. Myszewski J., Po prostu jakość: podręcznik zarządzania jakością, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.
 14. Norma ISO 7870-2:2013 Control charts – Part 2: Shewhart control charts.
 15. Norma PN-EN ISO 19115-1:2014 Informacja geograficzna – Metadane – Część 1: Podstawy.
 16. Norma PN-EN ISO 19157:2014:04 Informacja Geograficzna – Jakość danych (wersja angielska), Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 2014.
 17. Norma PN-ISO/IEC 27001:2007 Technika informatyczna – Techniki bezpieczeństwa – Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 2007.
 18. Schroth W.R., Aeronautical Data Quality – A New Challenge for Surveyors; FIG Congress 2014 Engaging the Challenges – Enhancing the Relevance Kuala Lumpur, Malaysia, 16–21 June 2014.
 19. Specyfikacja EUROCONTROL – Wymagania jakości danych lotniczych, Nr referencyjny dokumentu: EUROCONTROL-SPEC-152.
 20. Wenguang X., Means for Avionics Manufacturers to Define the Aeronautical Data Quality Requirements, [in:] Proceedings of International Conference on Systems and Informatics (ICSAI 2012), 2383–2387, DOI: 10.1109/ICSAI.2012.6223533.
 21. Załącznik 12 do Konwencji o Międzynarodowym Lotnictwie Cywilnym: Poszukiwanie i Ratownictwo; Aneks 12 ICAO, lipiec 2004.
 22. Załącznik 15 do Konwencji o Międzynarodowym Lotnictwie Cywilnym: Służby Informacji Lotniczej; Aneks 15 ICAO, lipiec 2013.