Analiza błędów metody pomiarowej do wyznaczania ciepła spalania gazu ziemnego

pol Artykuł w języku polskim DOI: 10.14313/PAR_232/39

Orest E. Seredyuk*, Nataliya Malisevych*, wyślij Mariusz R. Rząsa** * Iwano-Frankiwski Narodowy Uniwersytet Techniczny Nafty i Gazu, Ukraina ** Politechnika Opolska, Wydział Mechaniczny, Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej

Pobierz Artykuł

Streszczenie

W pracy opisano autorską metodę do określania ciepła spalania gazu ziemnego. Porównano ją z innymi aktualnie stosowanymi metodami. W opisie zwrócono uwagę na normy z zakresu jakości gazu ziemnego, jakie obowiązują w Europie i na Ukrainie. Na tej podstawie opracowano i opisano budowę przyrządu pomiarowego do określania ciepła spalania gazu ziemnego w miejscu odbioru konsumenckiego. Przyrząd ten wykonuje pomiar w stosunkowo krótkim czasie, co umożliwia monitorowanie ciepła spalania gazu w trybie on-line. Głównym tematem pracy jest analiza błędów autorskiej metody określania ciepła spalania gazu ziemnego.

Słowa kluczowe

błąd wyznaczania ciepła spalania, ciepło spalania, parametry gazu ziemnego

Analysis of Measurement Error for Measurement Method for Designation of Natural Gas Combustion Heat

Abstract

The paper describes the original method for determining the heat of natural gas combustion. It was compared with other currently used methods. The standards for determining the quality of natural gas in force in Europe and Ukraine have been described. The proposed solution makes it possible to determine the heat of natural gas combustion at the place of consumer reception. In addition, the device performs measurement in a relatively short time allowing the monitoring of the heat of gas combustion in on-line mode. Metrological analysis was carried out in this work for such determination of the heat of natural gas combustion. The presented measurement method is characterized by a simple construction of measuring equipment that does not require special environmental conditions during testing. It may be used to monitor the quality of gas supplied at the place of collection. Based on the performed error analysis, it was found that the error value for determining the instantaneous value of the heat of combustion at the level of 2.5% of the measured value.

Keywords

error of calculating the heat of combustion, heat of combustion, parameters of natural gas

Bibliografia

 1. Nitschke-Kowsky P., Martino A., Weßling W., Vogt M., Gasbeschaffenheit und ihre Schwankungen in E.ON-Verteilnetzen. “gwf-Gas Erdgas”, Nr 2, 2016, 166–176.
 2. Leicher J., Giese A., Änderung der Gasbeschaffenheit in Deutschland und Europa: Auswirkungen auf industrielle Feuerungsprozesse (Teil 1). ”gwf-Gas Erdgas”, Nr 10, 2013, 754–760.
 3. Norma ISO 15112:2007 Natural Gas – Energy determination. 
 4. Norma EN 1776:2015 Gas infrastructure. Gas measuring systems. Functional requirements.
 5. Norma DSTU ISO 15112:2009 Norma Ukrainska: Pryrodnuy gaz. Gaz ziemny. Wyznaczenie energii gazu.
 6. Norma GOST 5542-87 Norma Interstate: Palne gazy naturalne do celów przemysłowych i domowych.
 7. Norma ISO 13686:2013 Natural gas. Quality designation.
 8. Norma DSTU ISO 6975:2012 Norma Ukrainska: Gaz ziemny. Zaawansowana analiza. Metoda chromatografii gazowej.
 9. Norma DSTU ISO 6974-1…5:2007 Norma Ukrainska: Gaz ziemny. Oznaczanie składu przy danej niepewności metodą chromatografii gazowej.
 10. ISO10723:2012 Natural gas. Performance evaluation for analytical systems.
 11. Norma GOST 22667-82 Norma Interstate: Palne gazy naturalne. Metoda obliczeniowa do określania ciepła spalania, gęstości względnej i wskaźnika Wobbego.
 12. Norma GOST 27193-86 Norma Interstate: Palne gazy naturalne. Metoda wyznaczania ciepła spalania za pomocą kalorymetru wodnego.
 13. Norma GOST 10062-75 Norma Interstate: Naturalne gazy palne. Metoda określania ciepła właściwego spalania.
 14. Serediuk O.E., Liutenko T.V., Malisevych N.M., Method of express-determination of natural gas heating value (in Ukrainian: Sposib ekspres-vyznachennya teploty zgoryannya pryrodnogo gazu). Patent 112737 C2 Ukraine, IPC (2006.01) G01N25/20 No. a201512215; declared 09.12.2015; published 10.10.2016; Bulletin No. 19.
 15. Polishuk Je., Dorozhovets M., Jathuc V. [and oth.], Metrology and measuring technique (in Ukrainian: Metrolohiya ta vymiryuvalʹna tekhnika), Vydavnytstvo Beskyd Bit, Lviv 2003.
 16. Serediuk O., Warsza Z.L., Zmiany błędów pomiarowych gazomierzy miechowych w eksploatacji, „Przemysł Chemiczny”, T. 96, Nr 8, 2017, 1767–1770, DOI: 10.15199/62.2017.8.33.
 17. Serediuk O., Malisevych N., Rząsa M.R., Propozycja metody pomiaru ciepła spalania gazu ziemnego z uwzględnieniem wilgotności gazu i powietrza // L Międzyuczelniana Konferencja Metrologów. MKM 2018, Szczecin – Kopenhaga, 10–12 września 2018, „Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej”, Gdańsk, Nr 59, 2018. 175–178, DOI: 10.32016/1.59.37.