Edytory graficzne języków LD i FBD w pakiecie CPDev

pol Artykuł w języku polskim DOI: 10.14313/PAR_235/29

wyślij Zbigniew Świder Politechnika Rzeszowska, Katedra Informatyki i Automatyki

Pobierz Artykuł

Streszczenie

W artykule opisano edytory graficzne języków LD i FBD wykorzystywane w autorskim środowisku inżynierskim CPDev. Schematy stworzone za pomocą tych edytorów są wstępnie konwertowane do kodu źródłowego w ST, a następnie tłumaczone do autorskiego kodu pośredniego. Unikalną cechą edytorów jest mechanizm automatycznego wyznaczania połączeń między elementami schematu, wykorzystujący algorytm A*. Poszczególne elementy schematu nie mają sztywno określonego położenia w polu roboczym, co wpływa na przejrzystość schematu. W trybie śledzenia on-line, bezpośrednio na schemacie graficznym wyświetlane są wartości wyjść poszczególnych elementów. W tym celu schemat graficzny jest konwertowany do postaci grafu AOV, a następnie upraszczany i bezpośrednio z niego generowany jest kod źródłowy w języku ST. Opracowane edytory graficzne umożliwiają tworzenie zarówno prostych jak i złożonych programów sterowania, jak również zapewniają łatwą edycję, klonowanie fragmentów schematu, zapis, odczyt oraz drukowanie stworzonego diagramu.

Słowa kluczowe

edytory graficzne, grafy AOV, IEC-61131-3, maszyna wirtualna, środowisko inżynierskie, translatory języków LD i FBD

Graphic Editors of LD and FBD Languages in CPDev Package

Abstract

The article describes graphic editors of LD and FBD languages used in the CPDev proprietary engineering community. The diagrams created with the help of these editors are pre-converted to source code in ST, and then translated into the author’s intermediate code. A unique feature of these editors is the mechanism of automatically determining connections between diagram elements using the A* algorithm. Individual elements of the diagram do not have a rigid position in the working field (e.g. LD ladder), which significantly affects the transparency of the diagram. In on-line tracking mode, the output values of its individual elements are displayed directly on the graphic scheme. To ensure this, the graphic schema is first converted to an AOV graph, and then simplified and the ST source code is directly generated from it. Developed graphic editors allow creating both simple and complex control programs, as well as ensure easy editing, cloning of fragments of the scheme, saving, loading and printing of the created diagram.

Keywords

AOV graphs, engineering environment, graphic editors, IEC-61131-3, LD and FBD language translators, virtual machine

Bibliografia

  1. IEC 61131-3 – Programmable controllers – Part 3: Programming languages, 2003, 2013.
  2. Rzońca D., Sadolewski J., Stec A., Świder Z., Trybus B., Trybus L., Mini-DCS system programming in IEC 61131-3 Structured Text, “Journal of Automation, Mobile Robotics and Intelligent Systems”, Vol. 2, No. 3, 2008, 48–54.
  3. Jamro M., Rzońca D., Rząsa W., Testing communication tasks in distributed control systems with SysML and Timed Colored Petri Nets model, “Computers in Industry”, Vol. 71, 2015, 77–87, DOI: 10.1016/j.compind.2015.03.007.
  4. Jamro M., POU-Oriented Unit Testing of IEC 61131-3 Control Software, “IEEE Transactions on Industrial Informatics”, Vol. 11, No. 5, 2015, 1119–1129, DOI: 10.1109/TII.2015.2469257.
  5. Fen G., Ning W., A Transformation Algorithm of Ladder Diagram into Instruction List Based on AOV Digraph and Binary Tree [in:] TENCON – IEEE Region 10 Conference, 2006, DOI: 10.1109/TENCON.2006.343937.
  6. Huang L., Liu W., Liu Z., Algorithm of transformation from PLC ladder diagram to structured text [in:] 9th International Conference on Electronic Measurement Instruments, 2009, 4-778–4-782, DOI: 10.1109/ICEMI.2009.5274701.
  7. 3S-Smart Software Solutions GmbH, CODESYS, [www.codesys.com].