Patent Europejski o jednolitym skutku a interesy Polski i UE w ujęciu prawnym i gospodarczym

pol Artykuł w języku polskim DOI: 10.14313/PAR_237/73

wyślij Michał Szkaradek Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

Pobierz Artykuł

Streszczenie

Artykuł prezentuje najważniejsze aspekty prawne związane z systemem patentu europejskiego o jednolitym skutku. Autor analizuje z perspektywy prawnej, z uwzględnieniem aspektów gospodarczych, kwestii związanych z patentem europejskim, patentem europejskim o jednolitym skutku oraz Porozumieniem o Jednolitym Sądzie Patentowym. Wynikające z analizy wnioski przedstawione zostały z dwóch perspektyw – interesów Polski oraz UE.

Słowa kluczowe

patent europejski, prawo UE, prawo własności przemysłowej

European Patent with Unitary Effect and the Interests of Poland and EU: a Legal and Economic Approach

Abstract

This paper presents the most important aspects related to the system of European patent with unitary effect. The author takes a legal analytical approach and considers economic aspects, and issues surrounding European patent, European patent with unitary effect and the agreement on a Unified Patent Court. The conclusions drawn from the analysis are presented from two perspectives – interests of Poland and the EU.

Keywords

EU law, European patent, industrial property rights

Bibliografia

 1. Sieńczyło-Chlabicz J. (red.), Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2020, 14–15.
 2. Tilmann W., Wpływ regulacji o jednolitym patencie europejskim oraz umowy o Jednolitym Sądzie Patentowym na sytuację Polski, „Przegląd Prawa Handlowego”, Nr 2, 2015, 46–49.
 3. Uzasadnienie do projektu Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce
 4. Raport Roczny 2019, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Kostański P. (red.), Prawo własności przemysłowej. Komentarz. Wyd. 2, Warszawa 2014, 7–67.
 6. Nowicka A., Skubisz R., Pakiet patentowy (ocena z perspektywy Polski), „Europejski Przegląd Sądowy”, Nr 4, 2013, 12–23.
 7. Porozumienie w sprawie Jednolitego Sądu Patentowego (2013/C 175/01)
 8. Zrałek J., Znaczenie miejsca arbitrażu w erze globalizacji postępowania arbitrażowego, Warszawa 2017, 1–24.
 9. Korzyści, szanse i zagrożenia wynikające z jednolitego systemu ochrony patentowej dla jednostek naukowych (analiza sporządzona na zamówienie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego), Warszawa 2012, 55–56.
 10. Szczepanowska-Kozłowska Krystyna, Czy patent jednolity jest potrzebny – głos w dyskusji, „Europejski Przegląd Sądowy”. Nr 4, 2013, 4–11.
 11. List Polskiej Izby Rzeczników Patentowych ws. niepodpisania przez Polskę umowy międzynarodowej w sprawie JSP, Warszawa 27 lutego 2013 r.
 12. Kolasa J., Opinia w sprawie ratyfikacji przez Polskę Rzymskiego Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego, „Przegląd Sejmowy” 2001/4, s. 132, 149.
 13. Traktat o Unii Europejskiej, art. 3.
 14. Hermann M., Pentek T., Otto B., Design Principles for Industrie 4.0 Scenarios, 49th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS), 2016, DOI: 10.1109/HICSS.2016.488.