Nowa Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE - przegląd zmian

pol Article in Polish DOI:

send Wojciech J. Klimasara New Machinery Directive 2006/42/EC - the overview of changes

Download Article

Streszczenie

W artykule przedstawiono przegląd zmian wymagań wprowadzanych nową dyrektywą maszynową 2006/42/WE, która z dniem 29 grudnia 2009 r. zacznie obowiązywać w Europejskim Obszarze Gospodarczym i zastąpi dyrektywę maszynową 98/37/WE. Ważniejsze zmiany to: wprowadzenie wielu nowych definicji i pojęć, np. "maszyna nieukończona", zasadnicze wymagania dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa zostały jaśniej sprecyzowane i ułożone w bardziej logiczny sposób; bardziej szczegółowe wymagania dotyczące osłon stałych; liberalizacja procedur oceny zgodności dla maszyn wymienionych w Załączniku IV; bardziej dobitnie wyrażone obowiązki Państw Członkowskich dotyczące nadzoru rynku.

Słowa kluczowe

dyrektywa maszynowa

New Machinery Directive 2006/42/EC - the overview of changes

Abstract

This paper includes general overview and detailed analysis of differences between the new and old Machinery Directives. The New Machinery Directive 2006/42/WE comes into force in the European Economic Area on 29 December 2009 superseding the "old" Machinery Directive 98/37/EC. The significant differences are: introduction of new concepts and definitions, for example "the partly completed machinery"; essential health and safety requirements have been clarified and places in more logical order; more detailed requirements related to the fixed guards; liberalization of the conformity assessment procedures for the machinery listed in the Annex IV; duties of the Member States to organize market surveillance have been more explicit expressed.

Keywords

Machinery Directive

Bibliography

  1. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 157 z dnia 9 czerwca 2006 r.: ISSN 1725-5139 - [http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2009:273:SOM:PL:HTML]
  2. Dziennik Ustaw Nr 199 z dnia 17.11.2008 r., poz. 1228
  3. Kowalewski S.: Kłopoty z terminologią maszynową. Atest - Ochrona Pracy nr 1/2009r
  4. [http://ec.europa.eu/enterprise/mechan_equipment/machinery/faq2006-42-ec.pdf]
  5. [http://www.udt.gov.pl/HTML/files/tlumaczenie-%20pytan.pdf]
  6. [http://www.mg.gov.pl/NR/rdonlyres/71E41311-CDA0-4C5E-9DBE-2143034A90E8/56881/interpretative_machinery_2009_pl.pdf]
  7. [http://www.mg.gov.pl/NR/rdonlyres/CEDD8EBB-1A65-4265-9F70-55FB8D9F0350/57572/DYR2009104.pdf
  8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn podczas pracy. (Dz.U. Nr 191, poz.1596 zm. Dz.U. z 2003 r. nr 178, poz. 1745).