Wieloplatformowy system archiwizacji danych informatycznych

pol Article in Polish DOI:

send Marian Wrzesień , Łukasz Olejnik , Piotr Ryszawa Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Download Article

Streszczenie

Zaprezentowano wieloplatformowy system archiwizacji danych informatycznych w organizacji wyposażonej w sieć informatyczną. Istotą i celem niniejszego rozwiązania jest zapewnienie bezpieczeństwa danych komputerowych, które są przetwarzane w takich systemach operacyjnych jak Linux, Windows, NetWare, z wykorzystaniem zintegrowanego systemu archiwizacji, który komunikuje się z powyższymi OS. Współpracujące z tymi systemami (serwerami) komputery są zarówno stacjonarne, jak i mobilne. Komputery mobilne zostały wyposażone w narzędzia umożliwiające użytkownikowi synchronizację tych komputerów z serwerem archiwizującym. Synchronizacja następuje samoczynnie po dołączeniu ich do sieci informatycznej, po uprzedniej pracy zdalnej. Podczas archiwizowania jest stosowana zasada, że w systemie informatycznym serwerowi archiwizującemu organizacji zapewniono dostęp o najwyższych uprawnieniach do pełnych danych informatycznych. W celu umożliwienia właściwego pobierania danych przez serwer archiwizujący, wszystkie systemy OS są wyposażone w narzędzia, które umożliwiają autoryzowany, jednokierunkowy dostęp do ich systemów poprzez ten serwer. Ze względów bezpieczeństwa, podczas pobierania danych, jak również podczas komunikacji z innymi systemami OS, połączenia serwera archiwizującego z innymi systemami powinny być szyfrowane.

Słowa kluczowe

archiwizacja danych, rsnapshot, rsync, SQL, synchronizacja

The multi-platform computer data backup system

Abstract

The multi-platform computer data backup system in an organization equipped with a computer network is presented. The essence and purpose of this arrangement is to ensure the security of computer data which are processed in such operating systems as Linux, Windows, NetWare, using an integrated archiving system which communicates with the above OS systems Compatible with these systems (servers) computers are both stationary and mobile. Mobile computers are equipped with tools that enable users to synchronize those PCs to the server archiving. Synchronization occurs when you attach them to the computer network, after first working remotely. While archiving is applied the principle that in the organization computer system, archiving server has access to all computer data with the highest privileges. In order to allow proper collection of data by the archive server, all OS systems are equipped with tools that enable authorized, one-way access to the systems in the organization through this server. For security reasons, when retrieving data, as well as when communicating with other OS systems, archiving server connection to other systems should be encrypted.

Keywords

archiving, rsnapshot, rsync, SQL, synchronization

Bibliography

  1. Marian Wrzesień, Wektorowa archiwizacja danych wykorzystująca przyrostowe kopie bezpieczeństwa. Pomiary Automatyka Robotyka, 2/2009, s. 240-248.
  2. Marian Wrzesień; Piotr Ryszawa, System zarządzania dokumentami projektu Proteus zaimplementowany w OpenKM. Pomiary Automatyka Robotyka, 2/2010, 217-227.
  3. W. Curtis Preston, Archiwizowanie i odzyskiwanie danych, Helion SA, 2008.
  4. Simson Garfinkel, Gene Spafford, UNIX and Internet Security, Second Edition O’Reilly MediaPractical, 1996.
  5. Marian Wrzesień; Piotr Ryszawa, Multi-instancyjny, wielowątkowy system bazodanowy MySQL, w środowisku OS Fedora kontrolowanym przez SELinux. Pomiary Automatyka Robotyka, 2/2011, 315-322.