IDS/IPS: Systemy wykrywania i zapobiegania włamaniom do sieci komputerowych

pol Article in Polish DOI:

send Marian Wrzesień , Łukasz Olejnik , Piotr Ryszawa Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Download Article

Streszczenie

Zostały zaprezentowane systemy: IDS (ang. Intrusion Detection System) i IPS (Intrusion Prevention System). Systemy te są wykorzystywane do wykrywania odpowiednio włamań (IDS) i zapobiegania włamaniom (IPS). Technologie te są wdrażane w routerze Cisco 3845 pracującym na styku sieci LAN i WAN w sieci komputerowej PIAP-LAN - jako element oprogramowania routera. Korzystanie z sygnatur firmy Cisco wymaga posiadania aktualnego wsparcia dla stosowanego routera. Omówiono architekturę systemów IDS oraz IPS. Architektura ta oparta jest na rozwiązaniach: hostowe HIDS (tzw. host-based IDS) oraz rozwiązanie sieciowe NIDS (Network IDS). W zakresie topologii, systemy IPS dzielą się na rozwiązania sieciowe, a w tym bazujące na sondzie pasywnej podłączonej do portu monitorującego przełącznika, analizującej wszystkie pakiety w danym segmencie sieci oraz inline - z sondą umieszczoną pomiędzy dwoma segmentami sieci, pozbawioną adresów IP i działającą w trybie przezroczystego mostu przekazującego wszystkie pakiety w sieci. Obie stosowane topologie sieciowe mogą współpracować w środowiskach określonych architekturą HIDS oraz NIDS. Zostały omówiono cechy i parametry systemów IDS i IPS. Przedstawiono również metody i narzędzia przeznaczone do konfiguracji obu systemów ochrony przed włamaniami.

Słowa kluczowe

bezpieczeństwo, ochrona, sieć komputerowa, włamania

IDS/IPS Systems to detect and prevent intrusions into computer networks

Abstract

There were presented systems: IDS (called Intrusion Detection System) and IPS (Intrusion Prevention System). These systems are used for intrusion detection (IDS) and intrusion prevention (IPS), respectively. These technologies are implemented in the Cisco 3845 router working at the interface between the LAN and WAN network PIAP-LAN - as part of a software router. Using Cisco signatures requires a current support for the used router. Discusses the architecture of IDS and IPS systems, terms of topology, IPS systems can be divided into network solutions, including probe-based passive monitoring port connected to the switch, analyzing all packets in a network segment and inline - with the probe placed between two network segments, with no IP address and operating in transparent bridge mode transmitting all packets on the network. Both network topologies can be used to work in specific environments HIDS and NIDS architecture. Have discussed the characteristics and parameters of IDS and IPS systems. It also presents methods and tools for configuring both intrusion prevention systems.

Keywords

hacking, network, security

Bibliography

  1. Maciej Szmit, Marek Gusta, Mariusz Tomaszewski, 101 zabezpieczeń przed atakami w sieci komputerowej, Helion 2005.
  2. Jake Babbin, Graham Clark, Angela Orebaugh, Becky Pinkard, Michael Rash, IPS Zapobieganie i aktywne przeciwdziałanie intruzom, PWN-Mikom 2005
  3. Karol Krysiak, Sieci komputerowe. Kompendium. Wydanie II, Helion 2005
  4. Andrew S. Tanenbaum, David J. Wetherall, Sieci komputerowe, Wydanie 5, Helion 2012