Dyfrakcyjna metoda pomiaru średnic wałków

pol Article in Polish DOI:

send Jerzy Mąkowski Politechnika Warszawska

Download Article

Streszczenie

Znane teorie dyfrakcji uwzględniają punktowe źródło światła i tzw. ostrą krawędź. Potrzeba zastosowania tego zjawiska w procesie pomiarowym spowodowała podjęcie prac nad modyfikacją teorii najbliższej warunkom rzeczywistym. W artykule przedstawiono modyfikację równań dyfrakcyjnych Wojciecha Rubinowicza dla rozciągłego źródła światła i przesłony w postaci walca. Zaprezentowano wyniki cyfrowych symulacji procesu dyfrakcji na wałku z wykorzystaniem wiązki laserowej. Określono zasady pomiarów oraz przedstawiono graficzne efekty symulacji i eksperymentu. Wykazano możliwość pomiarów bez stosowania wzorców, co pozwoli na zmniejszenie ich niepewności.

Słowa kluczowe

dyfrakcja, fala geometryczna, fala krawędziowa, rozciągłe źródło światła

Diffraction method of the measurement of cylinder diameters

Abstract

Commonly known diffraction theories take into account a point light source and the so called, a sharp edge. The need of use of this phenomenon in the measuring process made it necessary to take up works on a modification of the theory closest to real measurement conditions. In the article, modifications of Wojciech Rubinowicz diffraction equations were introduced using an expended light source and a spatial aperture in the form of the cylinder. The results of the digital simulations of the diffraction process on the cylinder using laser beam were shown. The measurement principle and the graphic effects of the simulation process and the experiment were presented. The measurement possibility without the use of standards was demonstrated, what allows to reduce the measurement uncertainty.

Keywords

diffraction, edge wave, extensive source of light, geometric wave

Bibliography

  1. Mąkowski J., Analiza wybranych właściwości metrologicznych mikrometrów laserowych, „Pomiary Automatyka Robotyka”, 1/2013, 153-157.
  2. Mąkowski J., Określenie zasady pomiaru dla bezdotykowych optycznych pomiarów średnic wałków, „Pomiary Automatyka Robotyka”, 2/2013, 86-89.
  3. Dusza J., Gortat G., Leśniewski A., Podstawy miernictwa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2002.
  4. Rubinowicz W., Teoria dyfrakcji Kirchhoffa i jej interpretacja na podstawie poglądów Younga, Ossolineum, 1972.
  5. Petykiewicz J., Optyka falowa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986.
  6. Jóźwicki R, Optyka laserów, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1981.