Metody badania nielaserowego promieniowania optycznego

pol Article in Polish DOI:

send Andrzej Pawlak Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa

Download Article

Streszczenie

W artykule omówiono wymagania dotyczące metody i zakresu badania nielaserowego promieniowania optycznego na stanowiskach pracy oraz stosowanej aparatury pomiarowej, bazując na zapisach zawartych w aktualnych normach z zakresu promieniowania optycznego. Zakres pomiarów ekspozycji przedstawiono w powiązaniu z aktualnymi wartościami MDE. Zaprezentowano także sposób wyznaczania wymiaru kątowego źródła promieniowania α oraz metodę obliczania skutecznej luminancji energetycznej źródła na podstawie zmierzonego skutecznego natężenia napromienienia. Na zakończenie przedstawiono wymagania dotyczące częstotliwości wykonywania badań oraz propozycje dotyczące zawartości raportu z badań.

Słowa kluczowe

luminancja energetyczna, natężenie napromienienia, promieniowanie nadfioletowe, promieniowanie optyczne, promieniowanie podczerwone, promieniowanie widzialne

Methods of measurement of coherent radiation

Abstract

This paper presents the requirements for the method and extent of testing of non coherent optical radiation at work places as well as the meters used for tests. The requirements are based on the current standards in the field of optical radiation. The scope of the exposure measurements are presented in conjunction with the current values of MDE. There is a description of the method of determining the angular dimension of radiation source α and how to calculate the effective source radiance from the measured effective irradiance. At the end, the paper presents the recommended frequency of testing and suggestions concerning the content of the study.

Keywords

infra-red, irradiance, radiance, radiation, ultra-violet, visible

Bibliography

 1. Dyrektywa 2006/25/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi (sztucznym promieniowaniem optycznym) (dziewiętnasta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (DzU UE nr L 114 z 27.04.2006, s. 38).
 2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z ekspozycją na promieniowanie optyczne (DzU nr 100, poz. 643, ze zm. DzU z 2012 poz. 787).
 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (DzU nr 141, poz. 950).
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (DzU nr 33, poz. 166).
 5. PN-T-06589: 2002. Ochrona przed promieniowaniem optycznym - Metody pomiaru promieniowania nadfioletowego na stanowiskach pracy.
 6. PN-T-05687: 2002. Ochrona przed promieniowaniem optycznym - Metody pomiaru promieniowania widzialnego i podczerwonego na stanowiskach pracy.
 7. PN-EN 14255-1: 2010. Pomiar i ocena ekspozycji osób na niespójne promieniowanie optyczne. Część 1: Promieniowanie nadfioletowe emitowane przez źródła sztuczne na stanowisku pracy.
 8. PN-EN 14255-2: 2010. Pomiar i ocena ekspozycji osób na niespójne promieniowanie optyczne. Część 2: Promieniowanie widzialne i podczerwone emitowane przez źródła sztuczne na stanowisku pracy.
 9. PN-EN 12198-1+A1: 2010. Maszyny. Bezpieczeństwo. Ocena i zmniejszenie ryzyka wynikającego z promieniowania emitowanego przez maszyny. Część 1: Zasady ogólne.
 10. PN-EN 12198-2+A1: 2010. Maszyny. Bezpieczeństwo. Ocena i zmniejszenie ryzyka wynikającego z promieniowania emitowanego przez maszyny. Część 2: Procedury pomiaru emisji promieniowania.
 11. PN-EN 62471: 2010. Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych.
 12. Pawlak A., Zasady wykonywania pomiarów promieniowania optycznego na stanowiskach pracy, Prace Instytutu Elektrotechniki, 255’12.
 13. http://www.intl-lighttech.com.