Kodeksy etyczne robotów: zagadnienie kontroli sprawowanej przez człowieka

pol Artykuł w języku polskim DOI:

wyślij Riccardo Campa Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Pobierz Artykuł

Streszczenie

W niniejszym artykule pokrótce przedstawiono dwa najbardziej znane ujęcia roboetyki: "Prawa robotyki" oraz EURON-u "Mapę drogową roboetyki". Następnie porównano ich założenia z punktu widzenia pewnych praktycznych problemów związanych z robotyką, zwłaszcza z użyciem robotów w działaniach wojennych czy zadaniach związanych z nadzorem. Pokazano również, że w odróżnieniu od podejścia Asimova, który zasadniczo nie dopuszcza możliwości stosowania przemocy przez roboty, pięć zasad roboetyki sformułowanych przez EURON (Safety: robot musi być sterowany przez człowieka; Security: zapobiegaj niewłaściwemu lub nielegalnemu użyciu robota; Privacy: chroń dane przechowywane przez robota; Traceability: monitoruj działania robota; Identifiability: nadaj unikalny identyfikator każdemu robotowi) stara się raczej uregulować tę kwestię. Wreszcie wykazano, że zasady bezpieczeństwa muszą być lepiej określone i nie mogą być postrzegane jako panaceum. W tym kontekście zawsze należy brać pod uwagę dwa aspekty: a) autonomia robotów wzrasta wraz z postępem ich zaawansowania technicznego, b) "człowieczeństwo" jest pojęciem mglistym, należy zatem wyraźnie określić, jaka grupa ludzi powinna sprawować kontrolę nad robotami, i w jakich okolicznościach.

Słowa kluczowe

humanoid, roboetyka, robot

Two Roboethics Approaches: the Problem of Human Control

Abstract

In this article, I briefly present two quite known roboethics approaches: Asimov's "Laws of robotics" and the EURON's "Roboethics roadmap". Then I compare their principles, in the view of some practical problems concerning robotics - especially the use of robots in war and for vigilance tasks. I show that Asimov's approach prohibits in pronciple violent activities performed by robots, while EURON's five principles of roboethics (Safety: Ensure human control of robot; Security: Prevent wrong or illegal use; Privacy: Protect data held by robot; Traceability: Record robot's activity; Identifiability: Give unique ID to each robot) rather regulate it. Finally, I show that the principle of safety must be better specified and cannot be seen as a "panacea". It will be always necessary to take into account two aspects: a) the degree of autonomy of robots grows with their sophistication; b) since "humanity" is a nebulous concept, it is necessary to say explicity which group of humans should exert control over robots and in which circumstances.

Keywords

humanoid, roboethics, robot

Bibliografia

  1. G. Legnani, Robotica industriale [Robotyka przemysłowa], CEA, Mediolan 2003