Roboty na polu walki. Pomiędzy etyką a robotyką

pol Artykuł w języku polskim DOI:

wyślij Dawid Lubiszewski Instytut Filozofii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Pobierz Artykuł

Streszczenie

Postępująca robotyzacja wielu sfer życia człowieka, w tym robotyzacja wojska, jest przyczyną wielu problemów etycznych, społecznych i ekonomicznych. Niniejszy artykuł dotyczy tych pierwszych, które rozpatrywane są z perspektywy roboetyki - niedawno powstałego działu etyki stosowanej związanego z robotyką. W pracy tej przedstawiono zakres zainteresowań roboetyki oraz etyczne implikacje stosowania robotów przez wojsko. Opisano powody, dla których mechaniczni żołnierze zastępują coraz częściej człowieka, oraz wskazano problemy etyczne, z jakimi mierzą się ich konstruktorzy i użytkownicy. Poruszona została też kwestia odpowiedzialności za skutki działań robotów. Ponadto przedstawiono relacje wywiązujące się między robotem a jego użytkownikiem, z zaznaczeniem możliwych zagrożeń, na jakie narażeni są użytkownicy i osoby postronne. Praca ma charakter przeglądowy i referowane są w niej stanowiska znanych naukowców zajmujących się tą tematyką, do których zaliczyć należy m.in. Ronalda Arkina, Colina Allena i Wendella Wallacha. Głównym celem artykułu jest wskazanie, iż dalszy rozwój robotyki, wraz z postępującą robotyzacją różnych aspektów naszego życia, wymaga od nas poszukiwania nowych etyczno-prawnych rozwiązań, bez których prawidłowe funkcjonowanie robotów i ludzi będzie zaburzone.

Słowa kluczowe

etyka maszyn, etyka robotów, militarny test Turinga, roboetyka, roboty wojskowe

Robots are going to war. Between ethics and robotics

Abstract

Military robotics is rapidly becoming one of the leading fields of robotic industry. Robots which coexist with humans and ones that are going to be built in near future cause many ethical, social and economic problems. In this paper I describe the ethical dilemmas and problems which emerge from human-robot interaction. This area of interests is investigated by roboethics - the ethics applied to robotics. There have been described advantages of replacing humans by robots in an army. Moreover some of the other problems have been highlighted, such as problem of responsibility of autonomous military robots. Besides, one part of this article deals with complexity of arising relationship between robot and its operator. Also there have been presented opinions of leading scientist (such as Ronald Arkin, Colin Allen and Wendall Wallach) in this area. The main goal of this paper is to show that the current development of robotics and its future implications changes the world around us. Therefore the new ethical and lawful solutions are needed. Without them the positive interaction between human and robots could not be possible.

Keywords

machine ethics, military robots, military Turing Test, roboethics, robot ethics

Bibliografia

  1. Asaro P.: What Should We Want From a Robot Ethic? "International Review of Information Ethics", 6(12), 2006, s. 9-16.
  2. United States Department of Defense. Unmanned Systems Roadmap. 2007-2032, 2007.
  3. Arkin R. C.: Governing Lethal Behavior: Embedding Ethics in a Hybrid Deliberative/Reactive Robot Architecture, Boca Raton: Chapman-Hall (Taylor & Francis), 2009.
  4. Arkin R. C.: On the Ethical Quandaries of a Practicing Roboticist: A first hand look, Current Issues in Computing and Philosophy, 175, 2008, s. 45-51.
  5. Allen C., Wallach W.: Moral Machines. Teaching Robots Right from Wrong. Nowy Jork: Oxford University Press, 2008.
  6. Miszalski W., Świątnicki Z., Wantoch-Rekowski R.: Inteligentne roboty wojskowe, Warszawa: Dom Wydawniczy Bellona, 2001.
  7. Simonite T.: "Robot arms race” underway, expert warns, New Scientist, http://www.newscientist.com/article/dn13382; 12:10, 27 luty 2008, data dostępu 2011.
  8. Simonite T.: "Military Turing test” would make war robots legal, New Scientist, http://www.newscientist.com/blog/technology/2008/02/military-turing-testwould-make-war.html; 28 luty 2008, data dostępu 2011.
  9. Kahn P. i Friedman B.: Robotic pets in the lives of preschool children, Interaction Studies, 7(3), 2006, s. 405-436.
  10. Karl F. M.: Introduction to the special issue on android science, Connection Science, 18(4), grudzień 2006, s. 313.