Mikrokomputerowy system do pomiaru impedancji

pol Artykuł w języku polskim DOI:

wyślij Piotr Ostrogórski , Grzegorz Rogoń Koło Naukowe ECART, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Pobierz Artykuł

Streszczenie

Artykuł prezentuje prototyp przyrządu do pomiaru impedancji, jego zalety i wady. Omówiona jest metoda pomiaru i jej realizacja. W punkcie 1 znajduje się opis części strukturalnej przyrządu. Następnie omawiana jest idea pomiaru z wykorzystaniem trzech woltomierzy wraz z analitycznym wyprowadzeniem wzorów. W dalszej części przedstawiany jest szczegółowo sposób realizacji algorytmicznej pomiaru - część funkcjonalna. Podzielono treść punktu 3 na sześć akapitów, z których każdy dotyczy kolejnego etapu przetwarzania sygnałów wejściowych aż do otrzymania wyniku. Punkt 4 poświęcony jest określeniu zakresów zmienności parametrów obiektów wejściowych i wyznaczeniu dokładności przyrządu pomiarowego. W punkcie 5 mowa o usprawnieniach systemu pomiarowego. Autorzy przedstawiają kilka propozycji, które można zrealizować, aby zwiększyć dokładność przyrządu i uniezależnić od przyrządów zewnętrznych.

Słowa kluczowe

impedancja, metoda trzech woltomierzy, pomiar, system pomiarowy, szybka transformata Fouriera, współczynnik zawartości harmonicznych

Microcomputer impedance measurement system

Abstract

The article includes description of measurement system, its adventages and disadvantages. That systemperforms impedance measurement. Described is amethod and its implementation. Point 1 is about structural part of project. Then the idea of measurement using three voltmeters is discussed and supported by analytical equations. In the next part is presented in detail how to implement algorithmic measurement. Divided the point 3 for six paragraphs, each of which relates to the next stage of processing input signals up to receive the result Point 4 is purposed to determining input parameters ranges. In Point 5, talking about improvements to the measuring system. The authors presents some suggestions that can be implemented to increase the accuracy of the instrument, and independence from external devices.

Keywords

FFT, impedance, measurement, measurement system, THD, three voltmeters method

Bibliografia

  1. Bolkowski S. (2009): Teoria obwodów elektrycznych. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, s. 45, s. 76.
  2. Zieliński T. (2007): Cyfrowe przetwarzanie sygnałów. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności sp. z o.o., s. 241.
  3. Chwaleba A., Poniński M., Siedlecki A. (2010): Metrologia elektryczna. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, s. 20, s. 119, s. 444.
  4. Czajewski J. (2004): Podstawy metrologii elektrycznej. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, s. 216, s. 217.