Metrologiczne podejście do doboru narzędzia pomiarowego

pol Artykuł w języku polskim DOI: 10.14313/PAR_213/97

wyślij Olga Iwasińska-Kowalska Politechnika Warszawska, Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej

Pobierz Artykuł

Streszczenie

W artykule zaprezentowano informacje dotyczące sposobu doboru narzędzia pomiarowego ze względu na wymagania związane z dokładnością pomiaru. Pod uwagę brane były też właściwości metody pomiarowej, cechy mierzonego elementu, wymagania techniczne i inne. Podejście zaprezentowano na przykładzie wyznaczenia wymiaru promienia elementu mechanicznego.

Słowa kluczowe

kontur, niepewność pomiaru, pomiar, profil

Metrological approach towards the selection of a measuring instrument

Abstract

Tutorial of measuring instrument selection when the demanded measurement accuracy considered has been presented. Other factors taken into account were metrological properties of a measurement method, properties of a measured object, technical requirements, etc. The recommended approach has been shown with a use of a case study referring to mechanical part radius measurement.

Keywords

contour, measurement, measurement uncertainty, profile

Bibliografia

  1. DOKUMENT EA–4/02. Wyrażanie niepewności pomiaru przy wzorcowaniu.
  2. International Vocabulary of Basic and General Terms in Metrology, II wydanie 1993, International Organization for Standardization (Genewa, Szwajcaria). Wydanie polskie: Międzynarodowy słownik podstawowych i ogólnych terminów Metrologii. Główny Urząd Miar, 1996.
  3. [www.pomiary.edu.pl] – Laboratorium Zaawansowanych Technik Pomiarów Geometrycznych.
  4. PN-EN 22768-2:1999 Tolerancje ogólne -- Tolerancje geometryczne elementów bez indywidualnych oznaczeń tolerancji.
  5. ISO 14253–1 Geometrical Product Specifications (GPS) — Inspection by measurement of workpieces and measuring equipment — Part 1: Decision rules for proving conformance or nonconformance with specifications.