Analiza Pareto ANOVA cech geometrycznych wyrobów kształtowanych w ZSW w cyklu adaptacyjnym EDM

pol Artykuł w języku polskim DOI: 10.14313/PAR_226/67

wyślij Halina Nieciąg , Rafał Kudelski , Krzysztof Zagórski AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

Pobierz Artykuł

Streszczenie

Czynniki oddziałujące na proces kształtowania EDM materiałów trudno obrabialnych powodują wzrost niedokładności wymiarowo-kształtowej, chropowatości powierzchni wyrobów, a także przyspieszone zużycie narzędzia. W artykule przedstawiono analizę zależności odchyłek wykonawczych powierzchni, które powstają w cyklicznym procesie kształtowania EDM, i odchyłek narzędzia od wybranych czynników. W analizie zastosowano metodę Pareto ANOVA. Geometrię oceniano na podstawie odchyłek wymiaru i odchyłek geometrycznych elektrody oraz kształtowanej nią powierzchni wyrobu. Pomiary wykonano na współrzędnościowej maszynie pomiarowej w trybie kontroli po każdym cyklu obróbki pojedynczego elementu. Obróbkę zrealizowano w Zintegrowanym Systemie Wytwarzania (ZSW), pracującym w Centrum Obsługi Badań Naukowych i Dydaktyki WIMIR AGH. Przeanalizowano także wskaźniki WRR i MRR, charakteryzujące efektywność procesu i przydatność narzędzia.

Słowa kluczowe

inspekcja elektrod, technika współrzędnościowa, Zintegrowane Systemy Wytwarzania

Pareto ANOVA analysis of geometrical features of the products machined during EDM adaptative cycle in the Integrated Manufacturing System

Abstract

Factors influencing the process of EDM shaping of hard-to-machine materials result in increased dimensional inaccuracy, surface roughness, and accelerated tool wear. The article presents an analysis of the dependence of the real deviations of the surfaces of the machined parts that are manufactured in the cyclic process of machining EDM, as well as the deviations of the used tools, from selected factors. The analysis uses the Pareto ANOVA method. Geometry was evaluated on the basis of deviations of the tool and the corresponding deviations of the surface. Measurements were performed in the Integrated Manufacturing System working in the WIMIR AGH Scientific Research Center, on the coordinate measuring machine in inspection mode, after each machining cycle of a single element. The WRR and MRR indicators were also analyzed, characterizing the process efficiency and utility of the tool.

Keywords

coordinate technique, electrode inspection, Integrated Manufacturing System

Bibliografia

 1. Ruszaj A., Skoczypiec S., Tendencje rozwojowe wybranych niekonwencjonalnych procesów wytwarzania, „Mechanik”, R. 88, Nr 4CD, 2015, 1–8.
 2. PN-EN ISO 1101: 2012, Geometrical product specifications (GPS) – Geometrical tolerancing – Tolerances of form, orientation, location and run-out.
 3. Zagórski K., Kudelski R., Skrzypkowski K., Kapusta M., Dokładność wymiarowo-kształtowa oraz warstwa wierzchnia elementów wytwarzanych metodą obróbki EDM, „Logistyka”, Nr 4 CD3, 2015, 9964–9972, ISSN 1231–5478.
 4. Jemielniak K., Automatyczna diagnostyka stanu narzędzia i procesu skrawania, OWPW 2002.
 5. Mazurkiewicz S., Czynniki wpływające na jakość wytwarzania technologią elektrodrążenia, TRANSCOMP – XIV International Conference Computer Systems Aided Science, Industry and Transport, 2013, Nr 6 CD, 2173–2182.
 6. Nieciag H., Kudelski R., Zagórski K., The electrode inspection in integrated manufacturing system, “Przegląd Elektrotechniczny”, R. 92, Nr 11, 2016, 1–6, DOI: 10.15199/48.2016.11.01.
 7. Agie Charmilles Group, Dokumentacja techniczna ROBOFORM 350, 2004.
 8. Korzyński M., Metodyka eksperymentu, WNT, Warszawa 2017.
 9. Unal R., Dean E., Taguchi approach to design optimization for quality and cost: an overview, Conference of the International Society of Parametric Analysts, 1991, 1–9.
 10. Tomadi S.H., Hassan M.A., Hamedon Z., Member IAENG, Daud R., Khalid A.G., Analysis of the Influence of EDM Parameters on Surface Quality, Material Removal Rate and Electrode Wear of Tungsten Carbide, International MultiConference of Engineers and Computer Scientists IMECS, 2009, 1808-1803.
 11. Alagarsamy S.V., Arockia Vincent Sagayaraj S., Raveendran P., Optimization of drilling process Parameters on Surface Roughness & Material Removal Rate by using Taguchi Method, “International Journal of Engineering Research and General Science”, Vol. 4, Iss. 2, 2016, 290–298, ISSN 2091–2730,
 12. Siwczyk M., Obróbka elektroerozyjna. Podstawy technologiczne, Kraków 2000.
 13. Greber T., Statystyczne Sterowanie Procesami – Doskonalenie Jakości z Pakietem Statistica, Statsoft, Kraków 2000.