Wyznaczanie kluczowych wskaźników wydajności procesu produkcyjnego - część I: badania teoretyczne

pol Artykuł w języku polskim DOI: 10.14313/PAR_229/5

wyślij Krzysztof Bartecki *, Dariusz Król **, Jan Skowroński ** * Politechnika Opolska, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, Instytut Automatyki ** Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania, Katedra Systemów Informatycznych

Pobierz Artykuł

Streszczenie

Kluczowe wskaźniki wydajności są zdefiniowane jako zestaw metryk umożliwiających ocenę różnych aspektów funkcjonowania procesu produkcyjnego. Należą do nich m.in. takie wskaźniki, jak przepustowość linii produkcyjnej, dostępność oraz wydajność maszyn i ich operatorów, czy też jakość wytwarzanych produktów. W pierwszej części artykułu omówiono hierarchiczną, trójpoziomową strukturę wskaźników wydajności, zgodnie z którą wartości wskaźników podstawowych wyznaczane są na podstawie wskaźników bezpośrednich, na które składają się planowane wielkości charakteryzujące proces produkcyjny oraz ich wartości rzeczywiste, zmierzone bezpośrednio na stanowiskach produkcyjnych. Opierając się na wartościach wskaźników podstawowych, wyznaczane są następnie wartości wskaźników złożonych, umożliwiających syntetyczną ocenę efektywności wykorzystania maszyn oraz zasobów ludzkich zaangażowanych w proces produkcyjny. Znajomość wartości tych wskaźników umożliwia analizę bieżącej kondycji procesu produkcyjnego oraz podjęcie ewentualnych działań naprawczych. Wyniki badań przemysłowych, polegających na oryginalnej implementacji przedstawionej metody zostaną omówione w drugiej części artykułu.

Słowa kluczowe

eksploracja danych, ISO 22400, kluczowe wskaźniki wydajności, pomiary, proces produkcyjny, straty produkcyjne

Key performance indicators as a tool for production process assessment - part I: theoretical research

Abstract

Key performance indicators are defined as a set of metrics allowing assessment of the production process performance. These metrics include e.g. throughput of the production line, availability and effectiveness of the machines and their operators, as well as the quality of manufactured products. The first part of the paper discusses a hierarchical, three-level structure of the performance indicators in which the values of the so-called basic indicators are determined both based on the production plans as well as from the measurements carried out directly at the production units. Based on the values of the basic indicators, the values of the comprehensive indicators are determined to be used as a synthetic assessment of the effectiveness of the use of machines and human resources. These indicators allow gathering knowledge on the current condition of the production process as well as taking possible corrective actions aimed at improving its functioning. The results of the industrial research based on the original implementation of the presented theory will be discussed in the second part of the paper.

Keywords

data exploration, ISO 22400, key performance indicators, measurements, production losses, production process

Bibliografia

 1. Badawy M., Abd El-Aziz A.A., Idress A.M., Hefny H., Hossam S., A survey on exploring key performance indicators. “Future Computing and Informatics Journal”, 1(1-2)/2016, 47-52, DOI: 10.1016/j.fcij.2016.04.001.
 2. Bombiński T., System nadzoru E2R. „Pomiary Automatyka Robotyka”, 5/2014, 42–43.
 3. Cesarotti V., Giuiusa A., Introna V., Using Overall Equipment Effectiveness for Manufacturing System Design, Operations Management Massimiliano M. Schiraldi, IntechOpen, 2013, DOI: 10.5772/56089.
 4. Fast guide to OEE, Vorne Industries, 2002–2008, www.oee.com.
 5. Grycuk A., Kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) jako narzędzie doskonalenia efektywności operacyjnej firm produkcyjnych zorientowanych na lean, „Przegląd Organizacji”, 2/2010, 28–31.
 6. International Standard ISO 22400–1. Automation Systems and Integration – Key Performance Indicators (KPIs) for Manufacturing Operations Management – Part 1: Overview, Concepts and Terminology. Geneva: International Standard Organization (ISO), 2014.
 7. International Standard ISO 22400–2. Automation Systems and Integration – Key Performance Indicators (KPIs) for Manufacturing Operations Management – Part 2: Definitions and Descriptions. Geneva: International Standard Organization (ISO), 2014.
 8. Ishaq Bhatti M., Awan H.M., Razaq Z., The key performance indicators (KPIs) and their impact on overall organizational performance. “Quality & Quantity”, 48/2014, 3127-3143, DOI: 10.1007/s11135-013-9945-y.
 9. Jaroszewski K., Systemy MES a optymalizacja produkcji. „Pomiary Automatyka Robotyka”, 5/2014, 34–39.
 10. Kang N., Zhao C., Li J., Horst J.A., A Hierarchical structure of key performance indicators for operation management and continuous improvement in production systems. “International Journal of Production Research”, 54(21)/2016, 6333–6350, DOI: 10.1080/00207543.2015.1136082.
 11. Mazurek W., Wskaźnik OEE, czyli jak teorię przełożyć na praktykę. „Automatyka Podzespoły Aplikacje”, 9/2013, 114–120.
 12. Li J., Meerkov S.M., Production Systems Engineering. New York, NY: Springer; 2009.
 13. Rodak A., System monitorowania produkcji Wonderware MES. „Pomiary Automatyka Robotyka”, 5/2014, 40–41.