Pomiar składowej zmiennej pulsującego ciśnienia powietrza

pol Artykuł w języku polskim DOI: 10.14313/PAR_230/13

Radosław Werszko*, wyślij Krzysztof Tomczuk** * Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny ** Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczno-Energetyczny

Pobierz Artykuł

Streszczenie

Przedstawiono przypadek pomiaru składowej zmiennej, której amplituda jest wielokrotnie mniejsza od składowej stałej pulsującego ciśnienia, a częstotliwość jest zawarta w granicach 0,1–2 Hz. Do pomiaru użyto handlowego przetwornika różnicy ciśnień, którego jedno z wejść połączono z pneumatycznym filtrem dolnoprzepustowym. Projekt tego filtru oparto na zaproponowanym modelu układu pomiarowego. Jego weryfikację przeprowadzono na stanowisku pomiarowym, będącym częścią układu do bezinwazyjnego pomiaru średniej wartości ciśnienia krwi.

Słowa kluczowe

dotykowy czujnik ciśnienia krwi, obliczanie filtru pneumatycznego, pneumatyczny człon inercyjny pierwszego rzędu, pneumatyczny filtr dolnoprzepustowy, pomiar metodą oscylometryczną, średnia wartość ciśnienia krwi

Measurement of an Alternating Component of Pulsating Air Pressure

Abstract

The case when the amplitude is much smaller than the constant component, and the frequency ranges 0.1–2 Hz is presented. Stock transducers equipped with a pneumatic low-pass filter were used. Design of the filter is based on the proposed measuring system model and verified by using a special pneumatic device dedicated for measuring the human blood pressure.

Keywords

blood pressure tactile sensor, calculation of the pneumatic filter, mean value of blood pressure, measurement by oscillometric method, pneumatic inertial element of the first order, pneumatic low-pass filter

Bibliografia

  1. Chorowski B., Werszko M., Mechaniczne urządzenia automatyki, WNT, Warszawa 1990.
  2. Jędrusyna A., Kubowicz Z., Pneumatyczny generator dowolnych sygnałów ciśnieniowych. „Pneumatyka”, Nr 2, 2005, 33–35.
  3. Karta katalogowa: Przetworniki różnicy ciśnień firmy Motorola.
  4. Multrus L., Pneumatische Strahlelemente und Steuerungssysteme, Krauskopf-Verlag, Mainz 1969.
  5. Werszko M., Tomczuk K., Werszko R., Pomiar średniej wartości ciśnienia krwi czujnikiem pneumatycznym, „Pneumatyka”, Nr 1, 2009, 36–42.
  6. Werszko M., Tomczuk K., Werszko R., Korekta wyników pomiarów pulsujących ciśnień, „Pneumatyka”, Nr 2, 2011, 41–46.
  7. Pałko T., Hachoł A., Pomiary ciśnienia. Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna 2000, praca zbiorowa pod red. M. Nałęcza, tom 2, Biopomiary, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2001, rozdz. 4, 85–100.