Wpływ charakteru obciążenia z zakładów przemysłowych na parametry jakościowe dostaw energii elektrycznej z linii WN/SN. Badania parametryczne

pol Artykuł w języku polskim DOI: 10.14313/PAR_237/61

wyślij Kamil Kołodziej Politechnika Rzeszowska, Wydział Elektrotechniki i Informatyki, ul. Wincentego Pola 2, 35-021 Rzeszów

Pobierz Artykuł

Streszczenie

W artykule przedstawiono wyniki pomiarów związane z analizą parametrów sieci energetycznej 110/6 kV zasilającej zakłady przemysłowe. Badań dokonano na trzech torach prądowych 6 kV po stronach wtórnych trzech transformatorów 110/6 kV zasilających trzy sekcje stacji GPZ o łącznej mocy 48 MVA. Dzięki przeprowadzonym pomiarom po stronach wtórnych trzech identycznych transformatorów 110/6 kV możliwe było porównanie wpływu charakteru obciążenia z poszczególnych zakładów na parametry jakościowe dostarczanej energii elektrycznej. Przedstawiono również wyniki pomiarów jakości energii elektrycznej zarejestrowane podczas ruchu sieciowego i czynności łączeniowych na torach prądowych 6 kV, a także statystykę zdarzeń. Artykuł kończą wnioski i podsumowanie z przedstawionych pomiarów.

Słowa kluczowe

analiza parametrów zasilania, GPZ 110/6 kV, jakość energii elektrycznej, zasilanie zakładów przemysłowych

Impact of the Load Character from Industrial Plants for the Quality Parameters of Electricity Supply from the HV/MV Line. Parametric Research

Abstract

The article presents the results of measurements related to the analysis of the parameters of the 110/6 kV power network supplying industrial plants. The tests were carried out on three 6 kV current lines on the secondary sides of three 110/6 kV transformers supplying three sections of the main power point with a total power of 48 MVA. Thanks to the measurements carried out on the secondary sides of three identical 110/6 kV transformers, it was possible to compare the influence of the nature of the load from individual plants on the quality parameters of the supplied electricity. The results of electric energy quality measurements recorded during network traffic and switching operations on 6 kV current lines, as well as the statistics of events are also presented. The article ends with conclusions and a summary of the presented measurements.

Keywords

analysis of power supply parameters, main power point 110/6 kV, power supply to industrial plants, quality of electricity

Bibliografia

  1. Kołodziej K., Wpływ charakteru obciążenia z zakładów przemysłowych na parametry jakościowe dostaw energii elektrycznej z linii WN/SN. Wprowadzenie teoretyczne, „Pomiary Automatyka Robotyka”, R. 24, Nr 2, 2020, 69–76, DOI: 10.14313/PAR_236/69.
  2. Dz. U. z 2007 r. Nr 93, poz. 623, Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.
  3. Hoevenears T., LeDoux K., Colosino M., Interpreting IEEE STD 519 and Meeting its Harmonic Limits in VFD Applications, New York 2003, DOI: 10.1109/PCICON.2003.1242609.
  4. Kołodziej K., Analiza ograniczania wyższych harmonicznych nieliniowych odbiorników przy wykorzystaniu filtru aktywnego, RUTJEE, zeszyt 37 (1/2018), 49–62, Rzeszów 2018, DOI: 10.7862/re.2018.4.