Analiza poprawności montażu paneli słonecznych dla systemów IoT

pol Artykuł w języku polskim DOI: 10.14313/PAR_238/73

wyślij Marcin Słota Główny Instytut Górnictwa

Pobierz Artykuł

Streszczenie

W artykule rozważono wpływ usytuowania budynku i konstrukcji dachowych na skuteczność uzyskania energii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych. Podczas analizy uwzględniono również dane meteorologiczne oraz astronomiczne. Wynik analizy, na podstawie instalacji w domach jednorodzinnych, został użyty jako baza dla instalacji w systemach IoT. Ponadto zostanie rozważony mechaniczny montaż paneli fotowoltaicznych dla systemów pomiarowych w konfiguracji wyspowej. Artykuł został przygotowany w ramach Pracy Statutowej 11155038-173.

Słowa kluczowe

energia odnawialna, energia słoneczna, panele fotowoltaiczne, źródła energii odnawialnej

Analysis of the Correct Installation of Solar Panels for IoT Systems

Abstract

The article considers the impact of the building and roof structures on the efficiency of obtaining electricity from photovoltaic panels. Meteorological and astronomical data were also taken into account. The result of the analysis on the basis of installations in single-family houses was used as a base for installations in IoT systems. In addition, mechanical installation of photovoltaic panels for measuring systems in island configuration will be considered. The article was written as a part of Statutory Work 1115538-173.

Keywords

photovoltaic panels, renewable energy, renewable energy sources, solar energy

Bibliografia

 1. Chrzan M., Pietruszczak D., Wiktorowski M., Wybrane zagadnienia projektowania instalacji elektrycznej typu OZE na przykładzie domowej elektrowni fotowoltaicznej, „Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe”, T. 19, Nr 12, 2018, 66–74, DOI: 10.24136/atest.2018.357.
 2. Noszczyk T., Wolny Ł., Dyjakon A., System awaryjnego zasilania domu jednorodzinnego z autonomicznym systemem fotowoltaicznym, „Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym”, Vol. 7, Nr 2, 2018, 91–98.
 3. Teneta J., Fotowoltaiczne systemy zasilania, Zielone prądy w Edukacji, Kraków 2005.
 4. Sarniak M., Zastosowanie mikroinstalacji fotowoltaicznych współpracujących z siecią elektroenergetyczną w układach zasilania budynków, „elektro.info”, Vol. 2, Nr 12, 2017.
 5. Baran K., Leśko M., Wachta H., Badania pozycjonowania paneli fotowoltaicznych na terytorium Polski, „Pomiary Automatyka Kontrola”, R. 59, Nr 10, 2013, 1097–1100.
 6. Sarniak M.T., Podstawy fotowoltaiki, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2008.
 7. Mazur M., Partyka J., Marcewicz T., Wpływ temperatury na sprawność baterii słonecznych, „Przegląd Elektrotechniczny”, Vol. 92, Nr 8, 2016, 109–112, DOI: 10.15199/48.2016.08.30.
 8. Trzasko W., Analiza wydajności dwuosiowego solarnego układu nadążnego, „Pomiary Automatyka Robotyka”, R. 22, Nr 1, 2018, 11–17, DOI: 10.14313/PAR_227/11.
 9. Martin H.L., Yogi Goswami D., Solar Energy Pocket Reference, New York 2005.
 10. Figura R., Zientarski W., Analiza parametrów pracy modułu fotowoltaicznego, „Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe”, T. 17, Nr 12, 2016, 602–611.
 11. Nęcka K., Knaga J., Maciejewski D., Charakterystyka jakości energii elektrycznej w zakładzie usług komunalnych współpracującym z mikroinstalacją fotowoltaiczną, „Przegląd Elektrotechniczny”, Vol. 96, Nr 2, 2020, 56–59, DOI: 10.15199/48.2020.02.12.
 12. Mertens K., Photovoltaics: Fundamentals, Technology and Practice, Munich: John Wiley & Sons Ltd, 2019.
 13. Jabłoński W., Wnuk J., Zarządzanie odnawialnymi źródłami energii. Aspekty ekonomiczno-techniczne, Oficyna Wydawnicza HUMANITAS, Sosnowiec 2009.
 14. Chwieduk B., Ogniwa fotowoltaiczne – budowa, działanie, rodzaje, „Polska Energetyka Słoneczna”, Nr 1–4, 2015, 15–20.
 15. Duffie J.A., Beckman W.A., Blair N., Solar Engineering of Thermal Processes, Photovoltaics and Wind, New Jersey: John Wiley & Sons Inc, 2020.
 16. Buriak J., Ocena warunków nasłonecznienia i projektowanie elektrowni słonecznych z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania oraz baz danych, „Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej”, Nr 40, 2014, 29–32.
 17. Nayak P.K., Mahesh S., Snaith H.J., Cahen D., Photovoltaic solar cell technologies: analysing the state of the art. “Nature Reviews Materials”, No. 4, 2019, DOI: 10.1038/s41578-019-0097-0.
 18. Borkowski K., Astronomiczne obliczenia nie tylko dla geografów, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 1991.
 19. Wszołek B., Kuźmicz A., Elementy astronomii dla geografów, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009.
 20. Matuszko D., Wpływ zachmurzenia na usłonecznienie i całkowite promieniowanie słoneczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009.
 21. Gong J., Li C., Wasielewski M.R., Advances in solar energy conversion, “Chemical Society Review”, Vol. 48, No. 7, 2019, 1862–1864.