Editorial Office

Editorial Board
dr inż. Jan Jabłkowski – redaktor naczelny
dr inż. Małgorzata Kaliczyńska –z-ca redaktora naczelnego

Zespół redakcyjny
dr inż. Jerzy Borzymiński
prof. Wojciech Grega – automatyka
prof. Krzysztof Janiszowski
dr inż. Małgorzata Kaliczyńska – redaktor merytoryczny/statystyczny
mgr Anna Ładan – redaktor językowy
prof. Mateusz Turkowski – metrologia
prof. Cezary Zieliński – robotyka

Skład i redakcja techniczna
Ewa Markowska

Wydawca
Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
Al. Jerozolimskie 202
02-486 Warszawa

The Scientific Council

The jury of the Scientific Council (Programme) IV term of the magazine "Pomiary Automatyka Robotyka ".

Subscription

Subscription is the easiest, cheapest and most convenient way to get regular access to current information. You will regularly receive the actual number via mail on the address you specify, and we will cover the shipping costs.