Editorial Office

Editorial Board
dr inż. Jan Jabłkowski – redaktor naczelny
dr inż. Małgorzata Kaliczyńska –z-ca redaktora naczelnego

Zespół redakcyjny
dr inż. Jerzy Borzymiński
prof. Wojciech Grega – automatyka
prof. Krzysztof Janiszowski
dr inż. Małgorzata Kaliczyńska – redaktor merytoryczny/statystyczny
mgr Anna Ładan – redaktor językowy
prof. Mateusz Turkowski – metrologia
prof. Cezary Zieliński – robotyka

Skład i redakcja techniczna
Ewa Markowska

Wydawca
Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
Al. Jerozolimskie 202
02-486 Warszawa