Predykcyjnie ukierunkowane wektory diagnostyczne

pol Article in Polish DOI:

send Mariusz Piotr Hetmańczyk Instytut Automatyzacji Procesów Technologicznych i Zintegrowanych Systemów Wytwarzania, Wydział Mechaniczny Technologiczny, Politechnika Śląska, Gliwice

Download Article

Streszczenie

Artykuł zawiera propozycję sformalizowanego zapisu bieżących stanów wybranych parametrów procesu, w formie predykcyjnie ukierunkowanych wektorów diagnostycznych (PUWD). Przedstawiono także analizę oraz wymagania dotyczące zapisu opisywanych wektorów, ze szczególnym uwzględnieniem charakteru współpracy złożonych zespołów maszyn, ukierunkowanego na możliwość odtworzenia struktury zależności (fizycznych oraz informatycznych) pomiędzy poszczególnymi elementami analizowanego systemu. W wektorach zawarto opis ilościowy oraz jakościowy analizowanych podsystemów rozważanego środka technicznego. Formę oraz zawartość danych diagnostycznych (stanowiących podstawę do predykcji) przedstawiono na przykładzie środowiska rozproszonych napędów przemysłowych, stanowiących element wcześniejszych publikacji autora [1–3].

Słowa kluczowe

hacking, diagnostyka, monitorowanie, predykcja stanów, systemy rozproszone, wektory diagnostyczne

The prediction oriented diagnostic vectors

Abstract

The paper contains a proposal for a formalized notation of the current states of selected process parameters, in the form of the prediction oriented diagnostic vectors (PUWD). The author presents also an analysis and the recording requirements in case of described vectors, with particular emphasis on the nature of the co-operation of complex assemblies of machines, focusing on the ability to trace the structure of the dependencies (physical and informational) between elements. The vector contains a description of the quantitative and qualitative consideration of the analyzed subsystems of technical agents. The form and contents of diagnostic data (as a basis for prediction goals) is shown on the example of an industrial distributed drives environment.

Keywords

diagnostic vectors, diagnostics, distributed systems, monitoring, states prediction

Bibliography

  1. Świder J., Hetmańczyk M., Adaptation of the expert system in diagnosis of the connection of the PLC user interface system and field level. Solid State Phenomena, Vol. 164 (Mechatronic Systems and Materials: Mechatronic Systems and Robotics), 2010, 201-206.
  2. Świder J., Hetmańczyk M., Method of indirect states monitoring of dispersed electric drives. BINDT, 2009, 1171-1179.
  3. Świder J., Hetmańczyk M., Komputerowo zintegrowany system sterowania i diagnostyki napędów rozproszonych. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2011.
  4. Praca zbiorowa zespołu Room Laboratory. Rome Laboratory Reliability Engineer’s Toolkit. Systems Reliability Division Rome Laboratory Air Force Materiel Command (AFMC), 1993, 77-128.
  5. Bloom N. B.: Reliability Centered Maintenance (RCM) Implementation Made Simple, McGraw-Hill, USA, 2006.