Mechatronika w architekturze – architektronika

Download Article

Streszczenie

W artykule autorzy omawiają nowe realia wynikające z procesu integrowania architektury i mechatroniki, w tym przede wszystkim automatyki i robotyki. Stają się one narzędziami twórczymi w procesach projektowania, modelowania i budowania architektury społeczeństwa wiedzy. Omawiane w artykule przykłady rozwiązań architektonicznych świadczą o tym, że automatyzacja i robotyzacja fabrykacji i montażu struktur i elementów budowlanych są przedsięwzięciami i ważnymi, i oczekiwanymi. Zmechatronizowana, kinetyczna architektura staje się także doskonałym sposobem uwzględnienia zmieniających się warunków środowiska oraz wymagań użytkowników (ang. Form of Interface). Te zmieniające się warunki i wymagania stawiane produktom współczesnej architektury są bezpośrednimi analogiami zmieniających się wymagań i ich realizacji także w odniesieniu do produktów i produkcji przemysłowej, objętych zaakceptowanym już pojęciem (r)ewolucji przemysłowej 4.0.

Słowa kluczowe

architektura, architektura kinetyczna, automatyzacja i robotyzacja budownictwa, mechatronika

Architecture with Mechatronics – Architectronics

Abstract

In the thesis authors are discussing the new reality resulting from the process of integrating architecture and mechatronics, in it above all automations and robotizations. They are becoming creative tools in processes of the design, modeling and building architecture for the society of the knowledge. The examples of architectural solutions discussed in this article demonstrate that the automation and the robotization of the both fabrication and assembly of structures and building elements are important and expected undertakings. Mechatronizated, kinetic architecture is becoming also an excellent way of considering changing conditions of the environment and user requirements becomes the new form of interface. These changing conditions and requirements for products of modern architecture are direct analogies of changing requirements and their realization also in relation to products and the industrial production, included within a generally accepted term of industrial (r)evolution 4.0.

Keywords

architecture, automation and robotization of the building, kinetic architecture, mechatronics

Bibliography

 1. Abele E.,, Reinhart G., Zukunft der Produktion. Carl Hanser Verlag, München 2011.
 2. Adriaenensens S., Gramazio F., Kohler M., Menges A., Pauly M. (eds.), Advances in Architectural Geometry. Proc. Advances in Architectural Geometry (AAG), ETH Zürich, vdf Hochschulverlag AG, Zürich 2016.
 3. Andreani S., Bechthold M., (R)evolving Brick: Geometry and Performance Innovation in Ceramic Building Systems Through Design Robotics. [in:] Gramazio, K. (ed.), Fabricate: Negotiating Design & Making, Gbt Verlag, Zürich 2014.
 4. Bechthold M., Design Robotics: A New Paradigm in Process-Based Design. [in:] Oxman, R., Theories of the Digital in Architecture. Routledge/Taylor & Francis, Abingdon 2014.
 5. Bechthold M., Design Robotics: New Strategies for Material System Research. [in:] Peters B., Peters T. (eds.), Inside Smart Geometry. John Wiley & Sons, London 2013, 254–267.
 6. Bechthold M., Griggs K., Coffee, Cake, CAD/CAM: Reinventing the Urban Diner. Cambridge-Harvard Design School: Technology Report Series 2003-3. 
 7. Bechthold M., Griggs K. et al., New Technologies in Design I: Digital Design and Manufacturing Techniques I. Cambridge-Harvard Design School: Technology Report Series 2001-1.
 8. Bechthold M., Griggs K. et al., New Technologies in Design I: Digital Design and Manfuacturing Techniques II & III. Cambridge-Harvard Design School: Technology Report Series 2003-2. 
 9. Bechthold M., Product and Process Approaches. [in:] Piroozfar P., Piller F. (eds.), Mass Customisation and Personalisation in Architecture and Construction. Routledge/Taylor & Francis, Abingdon 2013.
 10. Bock Th., Construction Robotics enabling Innovative Disruption and Social Supportability. [in:] Proc. of the Intern. Symp. on Automation and Robotics in Construction (ISARC). Vilnius Gediminas Technical University, Department of Construction Economics & Property, Vilnius 2015, 1-11.
 11. Bock Th., Evolution of Large Scale Industrialization and Service Innovation in Japanese Prefabrication Industry. “Construction Innovation”, Vol. 12, Iss. 2, 2012, 156–178, DOI: 10.1108/14714171211215921.
 12. Bock Th., Lauer W.V., Location Orientation Manipulator by Konrad Wachsmann, John Bollinger and Xavier Mendoz. [in:] International Symposium on Automation and Robotics in Construction, ISARC 2010.
 13. Bock Th., Linner Th., Robotic Industrialization, Automation and Robotic Technologies for Customized Component, Module, and Building Prefabrication. The Cambridge University Press, 2015.
 14. Bock Th., Linner Th., Robot-Oriented Design: Design and Management Tools for the Deployment of Automation and Robotics in Construction. The Cambridge Handbooks in Construction Robotics, 2015.
 15. Bock Th., Linner Th., The Cambridge Handbooks on Construction Robotics. Series focuses on the implementation of automation and robot technology to renew the construction industry. GSD Design Robotics Group, Material Processes and Systems Research, Ambient Integrated Robotics, Vol. 1–5, Harvard 2017.
 16. Brüninghaus J., Stum S., Nelles J., Mertens A., Schlick Ch., Brell-Cockan S., Arbeitsorganisatorische und ergonomische Anforderungen an die Mensch-Roboter-Interaktion auf der Baustelle der Zukunft. Kongress der Gesellschaft für Arbeitswissenschaft e.v., RWTH Aachen 2016.
 17. Eckermann J.P., Die Baukunst ist eine erstarrte Musik – Gespräche mit Goethe, 1829.
 18. Gilbert H., The Dream of the Factory-Made House: Walter Gropius and Konrad Wachsmann. The Amazon Book Review, 1984.
 19. Graham W., Miasta wyśnione. Siedem wizji urbanistycznych, które kształtują nasz świat, Wyd. Karakter, Kraków 2016.
 20. Gramazio F., Kohler M., Willmann J., The Robotic Touch: How Robots Change Architecture. Park Books, Zürich 2017.
 21. Hasegawa Y., New Wave of Construction Automation and Robotics in Japan. Waseda University, 2000.
 22. Hartley J., Flexible Automation in Japan, Springer Verlag, 1984.
 23. Keating S.J., Leland J.C., Cai L., Oxman N., Toward Site-specific and Self-suffcient Robotic Fabrication on Architectural Scales. “Science Robotics”, Vol. 2, Iss. 5, 2017, DOI: 10.1126/scirobotics.aam8986.
 24. Kaliczyńska M., Dąbek P., Value of the Internet of Things for the Industry – An Overview. [in:] Mechatronics: Ideas for Industrial Applications, 2015, 51–63, DOI: 10.1007/978-3-319-10990-9_6.
 25. Knothe J., Sztuka budowania. Wyd. Karakter, Kraków 2015.
 26. Kohler M., Gramazio F., Willmann J., The Robotic Touch: How Robots Change Architecture: Gramazio & Kohler Research. ETH Zurich, Zurich Park Books 2005–2017.
 27. Menges A., Material Performance – Fibrous Tectonics & Architectural Morphology. Harvard University GSD, Cambridge 2016.
 28. Miodownik M., W rzeczy samej. Osobliwe historie współczesnych materiałów, które nadają kształt naszemu światu. Wyd. Karakter, Kraków 2016.
 29. Mitchell W.J., The Logic of Architecture: Design, Computation, and Cognition. The MIT Press, 1990.
 30. Negroponte N., The Architecture Machine. MIT Press, 1970.
 31. Olszewski M., Barczyk J., Bartyś M., Mednis W., Chojecki R., Urządzenia i systemy mechatroniczne. Część 2, podręcznik opracowany pod kierunkiem Olszewski M. REA, Warszawa 2009.
 32. Olszewski M., Barczyk J., Falkowski J.L., Kościelny W.J., Manipulatory i roboty przemysłowe. Automatyczne maszyny manipulacyjne, praca napisana pod kierunkiem Olszewski M. Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa, I wyd. 1985; II wyd. popr. i uzupeł. 1993.
 33. Olszewski M., Kościelny W.J., Mednis W., Szaciłło-Kosowski J., Wasiewicz P., Urządzenia i systemy mechatroniczne. Część 1, podręcznik opracowany pod kierunkiem Olszewski M. REA, Warszawa 2009.
 34. Olszewski M., Mechatronizacja produktu i produkcji – przemysł 4.0. “Pomiary Automatyka Robotyka”, R. 20, Nr 3, 2016, 6–28, DOI: 10.14313/PAR_221/13.
 35. Olszewski M., Mechatronizacja produktu i produkcji – Przemysł 4.0. “Napędy i Sterowanie”, 6(19), 2017, 74–90.
 36. Park D., Bechthold M., Designing Biologically Inspired Smart Building Systems: Processes and Guidelines. “International Journal of Architectural Computing”, Vol. 11, No. 4, 2013, 437–467.
 37. Smith I., Wamuziri S., Taylor M., Automated Construction in Japan. [in:] Proc. Inst. Civil Eng. 2003, 156, 34–41.
 38. Stoll W., Bionics. Inspiring technology. H. Schmidt University Printing Press Publishing House, Mainz 2012.
 39. Stumm S., Braumann J., von Hilchen M., Brell-Cokcan S., On-Site Robotic Construction Assistance for Assembly Using A-Priori Knowledge and Human-Robot Collaboration. [in:] Rodić A., Boranglu T. (eds), Advances in Robot Design and Intelligent Control, Vol. 540, Springer 2017.
 40. Sudjic D., Język miast. Wyd. Karakter, Kraków 2015.
 41. Sutherland I., Sketchpad: A Man-Machine Graphical Communication System. Ph.D. thesis, MIT, 1964.
 42. Taylor M. et al., Automated Construction in Japan. Proc. of ICE 2003, 34–41, DOI: 10.1680/cien.2003.156.1.34.
 43. Wojtowicz J., Johnson G., Meyboom A., Architectronics: Towards a Responsive Environment. “International Journal of Architectural Computing”, 2011, Vol. 9, No. 1, 77–98.
 44. Wrona S., Wojtowicz J., Wykorzystanie sztucznej inteligencji i robotyki w architekturze i urbanistyce, manuskrypt 2017 (w przygotowaniu).
 45. Zuk W., Clark R.H., Kinetic Architecture. Van Nostrand Reinhold, New York 1970.