Oddziaływanie zakłóceń elektromagnetycznych na transportowe systemy bezpieczeństwa

pol Artykuł w języku polskim DOI:

Jacek Paś *, Janusz Dyduch ** * Wojskowa Akademia Techniczna, Instytut Systemów Elektronicznych, Zakład Eksploatacji Systemów Elektronicznych ** Politechnika Radomska - Wydział Transportu i Elektrotechniki

Pobierz Artykuł

Streszczenie

W artykule przedstawiono wpływ oddziaływania zakłóceń na eksploatację transportowego systemu nadzoru. Transportowy system nadzoru powinien działać prawidłowo w obecności zakłóceń wewnętrznych i zewnętrznych.

Słowa kluczowe

transportowe systemy nadzoru, zakłócenia elektromagnetyczne

Influence of electromagnetic disturbances on systems for monitoring the means of transport

Abstract

The paper presents the factors influencing the exploitation of systems for monitoring the means of transport. To ensure transport security, such systems should provide reliable operation in the presence of disturbances, both internal and external.

Keywords

electromagnetic disturbances, transport safety system

Bibliografia

  1. Laskowski M.: Główne źródła zakłóceń w elektrycznych pojazdach trakcyjnych oraz wpływ ich parametrów na poziom wytwarzanych zakłóceń radioelektrycznych. Warszawa 1991.
  2. Dyduch J., Moczarski J.: Podstawy eksploatacji systemów sterowania ruchem kolejowym. WPR, Radom 2007.
  3. Dyduch J.: Wpływ eksploatacji systemów transportowych na niezawodność bezpieczeństwa. Kolokwium: Niezawodność bezpieczeństwa, Kiekrz 1986.
  4. Dyduch J., Paś J.: Optymalizacja procesu eksploatacji w transportowych systemach nadzoru. XII Międzynarodowa Konf. Nauk. TransComp, Zakopane 2008.
  5. Wawrzyński W.: Bezpieczeństwo systemów sterownia w transporcie. Warszawa, Biblioteka Problemów Eksploatacji 2004.
  6. Brejwo W., Paś J.: Wpływ elementów sieci komputerowych na warunki klimatyczne w pomieszczeniu biurowym. INSTAL nr2/2000 Warszawa.
  7. Paś J.: Wpływ rozrzutu właściwości elementów linii dozorowej na niezawodność funkcjonalną systemów bezpieczeństwa. VIII Konferencja Metrologia Wspomagana Komputerowo, Waplewo 2008.
  8. PN-EN 50130-4:2002/A2:2007, Systemy alarmowe - Część 4: Kompatybilność elektromagnetyczna - Norma dla grupy wyrobów: Wymagania dotyczące odporności urządzeń systemów alarmowych, pożarowych, włamaniowych i osobistych.