Numer 10/2010

5

XI Krajowa Konferencja Robotyki Karpacz 2010

Zbigniew Pilat

6

Nowe produkty

8

Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie ENERGETAB 2010

Jolanta Górska-Szkaradek

10

Pawilon Szwajcarski na ENERGETAB 2010

Jolanta Górska-Szkaradek

11

VIII Międzynarodowe Targi Hydrauliki, Pneumatyki, Sterowania i Napędów HPS 2010

12

Stacjonarna kamera termowizyjna Pi20

IRtech Sp. z o.o.

14

Monitorowanie drgań w centralach wentylacyjnych

Hansford Sensors Sp. z o.o.

16

Inteligentne kompaktowe systemy wizyjne firmy Festo

Festo Sp. z o.o.

19

Moxa ioLogik W5340 – telemetria GPRS

Elmark Automatyka Sp. z o.o.

20

Uchwyci czy nie uchwyci? Dobór elementów podciśnieniowych

Schmalz Sp. z o.o.

22

Zrobotyzowane stanowisko ukosowania blach metodą cięcia plazmowego

Ryszard Hylla, Zbigniew Pilat

Ukosowanie blach tradycyjnie jest wykonywane ręcznie, za pomocą tzw. sekatorów. Tak realizowany proces jest pracochłonny, a jego efekt często nie jest zadowalający pod względem jakości. Proces ukosowania ręcznego stwarza ponadto bardzo niebezpieczne warunki pracy. Te mankamenty nie występują w zrobotyzowanych stanowiskach ukosowania. W artykule przedstawiono techniczne, organizacyjne i ekonomiczne aspekty robotyzacji ukosowania blach z zastosowaniem technologii cięcia plazmowego. Wykorzystano doświadczenia z wdrożenia w TAGOR S.A. zrobotyzowanego stanowiska ukosowania opracowanego przez zespół aplikacyjny PIAP przy udziale specjalistów z TAGOR. Opisane stanowisko jest eksploatowane w zakładzie od blisko dwóch lat.

Słowa kluczowe: cięcie metali, ukosowanie blach, robotyzacja

Robotised cell for metal sheets bevelling with use of plasma cutting
Traditionally, metal sheets bevelling has been performed manually. It is a very laborious process, whose effects are often not satisfactory in terms of quality. Moreover, manual bevelling is performed in highly hazardous work environment. Robotized cells eliminate all such disadvantages. The economic, organizational and technical aspects of the robotised metal sheets bevelling with of plasma cutting are presented in the paper. Authors have utilised the experiences from preparation and application of robotized cell for metal sheets bevelling by plasma cutting. It was first developed through the joint effort of PIAP’s design & implementation team with the help of specialists from TAGOR S.A. In this factory the cell was installed and is exploited since two years.

Keywords: metal cutting, metal sheets bevelling, robotization

28

Targi Maszynowe MSV 2010

Seweryn Ścibior

31

Phoenix Contact Wielkopolska rozbudowuje zakład w Nowym Tomyślu

Phoenix Contact Sp. z o.o.

30

Młodzi Innowacyjni na start!

32

easyFairs MAINTENANCE

wywiad z Ewą Woch, prezesem easyFairs Poland Sp. z o.o.

34

Podwójne święto Küblera – pięćdziesiąt lat firmy Kübler GmbH i pięć lat firmy Kubler Sp. z o.o.

Kubler Sp. z o.o.

36

Inauguracja nowego biura firmy Endress+Hauser Polska

Endress+Hauser Polska Sp. z o.o.

37

Panele HMI firmy Kinco

P.P.H. WObit E.K.J. Ober s.c.

38

Manipulacja – niezmiennie gorący temat bezpieczeństwa maszyn

Schmersal-Polska Sp.j.

41

Mean Well − zasilacze na szynę DIN

Elmark Automatyka Sp. z o.o.

42

Robot humanoidalny. Nowość: wieloosiowe przeguby z tworzywa sztucznego teraz także z układami sensorycznymi

igus Sp. z o.o.

44

Polecane książki – Małgorzata Kaliczyńska

45

Bezpieczniki wysokonapięciowe prądu przemiennego

SIBA Polska Sp. z o.o.

46

Seminaria naukowe PIAP. Nowości automatyki, robotyki i przemysłowej techniki pomiarowej. Semestr Jesień 2010

48

Obliczanie niepewności pomiaru zgodne z definicją przedziału rozszerzenia na przykładzie opracowania wyniku wzorcowania mikrometru

Paweł Fotowicz

W artykule przedstawiono obliczenia niepewności rozszerzonej metodą numeryczną i analityczną. Obie metody umożliwiają wyznaczanie niepewności zgodnie z przyjętą definicją przedziału rozszerzenia zawartą w najnowszym dokumencie normatywnym. Metoda numeryczna polega na symulacji Monte Carlo, a metoda analityczna bazuje na przybliżeniu operacji splotu rozkładów wielkości wejściowych, poprzez model matematyczny dla wielkości wyjściowej. Obie metody prowadzą do tego samego rezultatu obliczeniowego i można jej realizować przy użyciu arkusza kalkulacyjnego. Metody zilustrowano przykładem dotyczącym opracowania wyniku pomiaru przy wzorcowaniu przyrządu pomiarowego, w postaci mikrometru.

Słowa kluczowe: niepewność pomiaru, wzorcowanie, mikrometr

Calculation of measurement uncertainty according to the definition of the coverage interval exemplified by evaluation of uncertainty in calibration of a micrometer
The article presents calculation of measurement uncertainty with the use of the numerical method and the analytical approach. Both methods enable evaluation of uncertainty according to the definition of the coverage interval contained in a recent normative document. Numerical method is based on the Monte Carlo simulation and the analytical method makes use of an approximation of the convolution of distributions of input quantities by making a mathematical model of the output quantity. Both methods lead to the same numerical results and may be implemented with the use of spreadsheet software. Both methods are exemplified by evaluation of uncertainty in calibration of a measuring instrument, such as a micrometer.

Keywords: measurement uncertainty, calibration, micrometer

54

Stanowisko laboratoryjne do badań przepływomierzy

Mirosław Kabaciński, Zdzisław Kabza, Janusz Pospolit

W artykule omówiono budowę i zasadę działania zautomatyzowanego stanowiska do badania i wzorcowania przepływomierzy spiętrzających przepływ. Przedstawiono podstawowe elementy wchodzące w skład stanowiska: tunel aerodynamiczny typu otwartego oraz zespół rurociągów o średnicach od 104 do 381 mm wraz z instrumentami pomiarowymi. Stanowisko zarządzane było autorskimi programami pracującymi w środowisku LabView, dzięki którym możliwe było m.in. wyznaczanie charakterystyk współczynnika przepływu K rurek uśredniających ciśnienie dynamiczne w czasie rzeczywistym oraz ich archiwizacja w celu przygotowania charakterystyk metrologicznych. Zamieszczono w pracy analizę niepewności pomiaru rurkami uśredniającymi ciśnienie dynamiczne oraz wykresy współczynnika przepływu dla wybranych średnic rurociągu i porównano je ze sobą. Sformułowano wnioski natury metrologicznej.

słowa kluczowe: pomiary przepływów, rurki uśredniające ciśnienie dynamiczne, badania eksperymentalne, automatyzacja pomiarów

Laboratory stand for flowmeters tests
In this article it was discussed construction and principle of operation of automated measurement stand for testing differential pressure flowmeters. It was shown basic elements of measurement stand: open type wind tunnel and system of pipelines (D=104¸381 mm) with measurement instrumentation. This stand was controlled by means of author’s computer programs working in LabView environment. The programs served to observe flow coefficient K in real time and to archive them in order to prepare metrological characteristics. Additionally it was placed metrological uncertainty analysis using two-profile Flow Averaging Tube and its flow coefficient K characteristics for selected diameters of pipeline. Results of measurements was compared to each other for different pipeline diameters. Metrological summary was formulated.

keywords: flow measurements, Flow Averaging Tubes, experimental tests, measurement automation

58

Charakterystyki porównawcze nowych rozwiązań własnych chwytaków o różnym przeznaczeniu

Krzysztof Mianowski

W pracy omówiono kilka rozwiązań chwytaków własnej konstrukcji, przeznaczonych do różnych zadań manipulacyjnych. Chwytaki zostały zaprojektowane i wykonane w celach badawczych, dotyczących m.in. zręcznej manipulacji z czuciem oraz manipulacji do celów usługowych. Konstrukcje powstały na rzecz laboratorium robotyki w Instytucie Automatyki i Informatyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej. W ramach projektów szczególną uwagę poświęcono kształtowaniu charakterystyk chwytaków w zakresie pewności działania, funkcjonalności i łatwości obsługi. Zadbano również o to, aby poszczególne konstrukcje chwytaków zapewniały korzystną zmienność charakterystyk sił wywieranych na obiekt, zależnych od wielkości rozwarcia chwytaka związanej z wymiarami obiektu manipulowanego.

Słowa kluczowe: chwytak robota, zręczna manipulacja z czuciem, charakterystyka dynamiczna chwytaka

Comparision of basic characteristics of a number of new solutions of grippers for different applications
A number of grippers intended to various manipulation tasks are described in the paper. There are designed and built for research investigations of smart manipulation with “force feeling” and for service applications. Basic aims of described solutions are good characteristics of certaintity of manipulation, functionality and eases to service. Besides of that each solution assure good characteristic of force exerted to an object dependently of the dimension of manipulating object.

Keywords: gripper of robot, smart manipulation with force-feeling, dynamic characteristics of gripper

62

III zawody Sumo Challenge Łódź 2010

63

Forum Młodych

Badania porównawcze klasyfikatora BARBARA oraz innych wybranych algorytmów na zbiorze pomiarów parametrów medycznych osób z chorobą Parkinsona − Studenckie Koło Informatyków, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie
Eurobot 2010 – Feed the World – Koło Naukowe CybAiR, Politechnika Poznańska
Pomiar i analiza zawartości liczby kwasowej w nanomodyfikowanych olejach elektroizolacyjnych − Studenckie Koło Naukowe NANO, Politechnika Opolska