Programowanie w języku ST sterownika SMC LUMEL dla minisystemu rozproszonego

pol Artykuł w języku polskim DOI:

Dariusz Rzońca , Jan Sadolewski , Andrzej Stec , Zbigniew Świder , wyślij Bartosz Trybus , Leszek Trybus Politechnika Rzeszowska, Katedra Informatyki i Automatyki

Pobierz Artykuł

Streszczenie

Przedstawiono sposób programowania w języku ST minisystemu kontrolno-pomiarowego złożonego ze sterownika SMC LUMEL, rozproszonych modułów wejścia/wyjścia oraz nadrzędnego komputera PC, za pomocą pakietu inżynierskiego CPDev. Do komunikacji służy protokół Modbus. Składnikami pakietu CPDev są kompilator, symulator i konfigurator zasobów sprzętowych. Przykład projektowy dotyczy sterowania prostą instalacją c.o.

Słowa kluczowe

programowanie, system kontrolno-pomiarowy, system rozproszony

Programming an SMC LUMEL controller for a mini-distributed system in ST language

Abstract

A technique for programming control-and-measurement minisystem involving an SMC LUMEL controller, distributed I/O modules and PC host computer, using ST language is presented. ST is available in CPDev engineering package. Modbus communication protocol is used. CPDev consists of a compiler, simulator and configurer of hardware resources. Control of simple central heating installation is a design example.

Keywords

control and measurement system, distributed systems, programming

Bibliografia

  1. PN-EN 61131-3 - Sterowniki programowalne. Część 3: Języki programowania. Warszawa, 2004. 
  2. Tisserant E., Bessard L., de Sousa M.: An Open Source IEC 61131-3 Integrated Development Environment. 5th Int. Conf. Industrial Informatics, Piscataway (NJ, USA) 2007. 
  3. Rzońca D., Sadolewski J., Stec A., Świder Z., Trybus B., Trybus L.: Mini-DCS System Programming in IEC 61131-3 Structured Text. JAMRIS, v. 2, no. 3, s. 48-54, 2008. 
  4. Sadolewski J., Szmyd E.: Polski kompilator oraz sterowniki programowane za pomocą języka IL normy IEC 61131-3. Zgłoszony na konf. Automation 2009. 
  5. Rzońca D., Sadolewski J., Stec A., Świder Z., Trybus B., Trybus L.: Środowisko programistyczne dla rozproszonych minisystemów kontrolno-pomiarowych. Metody Informatyki Stosowanej, tom 13, nr 1, s. 199-221, 2008. 
  6. Lindholm T., Yellim F.: Java Virtual Machine Specification 2nd Ed., Java Software, Sun Microsystems Inc., 2004. 
  7. Kasprzyk J.: Programowanie sterowników przemys_owych. WNT, Warszawa 2006. 
  8. Lubuskie Zakłady Aparatów Elektrycznych LUMEL S.A., Zielona Góra - www.lumel.com.pl . 
  9. Modicon MODBUS Protocol Reference Guide. Modicon Inc., Massachusetts 1996.