Pomiary parametrów pracy pneumatycznej instalacji odciągowej przy różnych wariantach sterowania

pol Artykuł w języku polskim DOI: 10.14313/PAR_215/37

wyślij Remigiusz Aksentowicz , Waldemar Uździcki Wydział Mechaniczny, Uniwersytet Zielonogórski

Pobierz Artykuł

Streszczenie

Do usuwania odpadów w postaci wiórów i pyłów powstających przy mechanicznej obróbce drewna stosowane są pneumatyczne instalacje odciągowe (PIO). Niestety, istotnym problemem i zasadniczą wadą związaną z eksploatacją pneumatycznych instalacji odciągowych jest ich duża energochłonność. Najważniejszymi parametrami pracy – parametrami eksploatacyjnymi pneumatycznych instalacji odciągowych są: prędkość przepływu powietrza, strumień objętości powietrza oraz ciśnienie dynamiczne. Podczas eksploatacji instalacji te parametry ulegają zmianie. Prędkości przepływu powietrza w odgałęzieniach bocznych instalacji powinny być tak dobrane, aby były równe prędkości przepływu powietrza w przewodzie głównym w miejscu podłączenia tych odgałęzień. Przepływ powietrza powinien odbywać się z prędkością nie niższą niż wartość minimalna wymagana dla każdej z obrabiarek oraz dla rodzajów usuwanych odpadów. Elementami umożliwiającymi sterowanie pracą instalacji i zmniejszenie energochłonności mogą być dodatkowe środki wyposażenia technicznego, m.in.: zasuwy odcinające na przewodach odciągowych – umożliwiają zamykanie przewodów przy niepracujących obrabiarkach; doprowadzenie dodatkowego powietrza z zewnątrz hali do kolektora instalacji – pozwala na utrzymanie prędkości przepływu w przewodzie głównym na wymaganym poziomie; przetwornice częstotliwości – stosowane do regulacji prędkości obrotowej wirnika wentylatora; układy automatycznie sterujące i kontrolujące proces odciągowy. W artykule przedstawiono wyniki pomiarów parametrów pracy pneumatycznej instalacji odciągowej o układzie kolektorowym przy różnych wariantach jej sterowania i dodatkowego wyposażenia technicznego.

Słowa kluczowe

efektywność energetyczna, pneumatyczne instalacje odciągowe, prędkość, przepływ

Measurements of Parameters of Pneumatic Dust Extraction Installation with Different Control Options

Abstract

For waste disposal in the form of chips and dust created by mechanical wood processing plants pneumatic extraction systems are applied. Unfortunately, a significant problem and the main drawback related to the operation of pneumatic extraction systems is their high energy intensity. The key working parameters – performance parameters of pneumatic extraction systems are: air velocity, air volume flow rate and dynamic pressure. During the operation of the installation these parameters change. Air velocity in the side branches of the system should be so selected to be equal to air velocity in the main line where the branches are connected. Air flow should take place at a speed not less than the minimum value required for each of the machine tool and the types of waste. The following, among others, may be used as elements for control of the installation and the reduction of energy consumption: gate valves on extraction lines – allow for the closure of the lines at the non-working machine tools; flow of additional air from outside the hall to installation collector – keeps the air velocity in the main line at the required level; frequency converters – used to control the speed of the fan impeller; systems that automatically command and control the extraction process. The article presents the results of measurements of parameters of pneumatic extraction systems featuring manifold system with different variations of its control and additional technical equipment.

Keywords

air flow velocity, energy efficiency, pneumatic hood instalation

Bibliografia

 1. Dolny S., Strumiński J., Technologiczne projektowanie zakładów mechanicznej obróbki drewna, Akademia Rolnicza, Poznań 1993.
 2. Dyrektywa 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5.04.2006 r. w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych oraz uchylająca dyrektywę Rady 93/76/EWG
 3. Dyrektywa 2012/27/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25.10.2012r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE.
 4. Lis K., Koperski K., Charakterystyka rachunku kosztów w przedsiębiorstwach przemysłu drzewnego. „Przemysł Drzewny”, 5/1999, 12−15.
 5. Litomisky A., On-Demand Ventilation Energy Saling in Industrial Applications. ACEEE Summer Study on Energy Efficiency in Industry, 6/2007, 91–102.
 6. Moeller S.T., Energy Efficiency: Issues and Trends Nova Publishers. New York 2002.
 7. Suska M., Metodyka racjonalizowania kosztów utrzymania środowiska pracy. Rozprawa doktorska. Poznań 2002.
 8. Szełemej Z., Wpływ organizacji czasu pracy instalacji na energochłonność procesu odwiórowywania obrabiarek, „Przemysł Drzewny”, 3/1993, 22–24.
 9. Ustawa o efektywności energetycznej z 15.04.2011 r. Dziennik Ustaw Nr 94. Poz. 551.
 10. Uździcki W., Tendencje w projektowaniu elastycznych systemów pneumatycznego odwiórowania. „Przemysł Drzewny”, 3/2002, 18–20.
 11. Uździcki W., Aksentowicz R., Bachman P., Chciuk M., Pavlovkin J., Improving the energy efficiency of pneumatic extraction systems by automating the process of air flow rate adjustment, “Pomiary Automatyka Robotyka”, 2/2013, 525–529.