Ochrona przyrządów elektronicznych przed elektrycznością statyczną

pol Artykuł w języku polskim DOI: 10.14313/PAR_224/57

wyślij Przemysław Kędzierski Główny Instytut Górnictwa

Pobierz Artykuł

Streszczenie

W przeglądowym artykule omówiono różne problemy towarzyszące wyładowaniom elektrostatycznym, m.in. dotyczące bezpieczeństwa i komfortu człowieka, uszkodzeń podczas produkcji przyrządów elektronicznych w przemyśle oraz atmosfer wybuchowych w przemyśle podczas produkcji maszyn, a także dotyczące niebezpieczeństw występujących podczas badań medycznych. Opracowanie przedstawia system ochrony przed szkodliwymi wyładowaniami elektrostatycznymi, głównie w przemyśle elektronicznym wynikający z norm międzynarodowych.

Słowa kluczowe

elektryczność statyczna, wyładowanie elektrostatyczne

Protection of Electronic Components against Static Electricity

Abstract

The publication contains an introduction to the various problems arising from electrostatic discharge. List the dangers of electrostatic discharges related to human safety and comfort, electronic defects in industrial electronics, explosive atmospheres in industry for the manufacture of various machines, and the dangers of medical research. The study presents a system of protection against harmful electrostatic discharge in the electronics industry resulting from international standards.

Keywords

electrostatic discharge, static electricity

Bibliografia

 1. Kędzierski P., Kontrola właściwości elektrostatycznych wyrobów i urządzeń. „Wiadomości Górnicze”, R. 63, Nr 1, 2012, 15–21.
 2. Kędzierski P., Badania dynamicznych właściwości elektrostatycznych – metody symulacji wyładowań. „Wiadomości Górnicze”, R. 63, Nr 6, 2012, 337–340.
 3. CLC/TR 50404:2003. Elektrostatyka – Kodeks postępowania praktycznego dla unikania zagrożeń związanych z elektrycznością statyczną.
 4. PN-EN 61340-2-1:2004. Elektryczność statyczna. Część 2-1: Metody pomiaru – Zdolność materiałów i wyrobów do rozpraszania ładunku elektrostatycznego.
 5. PN-EN 61340-2-3:2002. Elektryczność statyczna. Część 2-3: Metody badań stosowane do wyznaczania rezystancji i rezystywności płaskich materiałów stałych, używanych do zapobiegania gromadzeniu się ładunku elektrostatycznego.
 6. IEC 61340-4-10:2012. Electrostatics – Part 4-10: Standard tests methods for specific applications – Two-point resistance measurement.
 7. PN-EN 61340-5-1:2009. Elektryczność statyczna. Cześć 5-1: Ochrona przyrządów elektronicznych przed elektrycznością statyczną. Wymagania ogólne.
 8. PKN-CLC TR 61340-5-2:2014. Elektryczność statyczna. Część 5-2: Ochrona przyrządów elektronicznych przed elektrycznością statyczną – Przewodnik użytkownika. 
 9. PN-EN 61340-5-3:2015-11. Elektryczność statyczna – Część 5-3: Ochrona przyrządów elektronicznych przed elektrycznością statyczną – Właściwości i wymagania dotyczące klasyfikacji opakowań przeznaczonych dla przyrządów wrażliwych na wyładowania elektrostatyczne.
 10. Kędzierski P., Identyfikacja i ocena metod realizacji procesu antystatyzacji materiałów stosowanych w górnictwie, rozprawa doktorska, Główny Instytut Górnictwa, Katowice 2017.
 11. Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1228 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn.