Urządzenia mechaniczne wykorzystywane w fizjoterapii dysfunkcji kręgosłupa

pol Artykuł w języku polskim DOI: 10.14313/PAR_232/15

wyślij Wojciech Kaczmarek *, Grzegorz Kamiński **, Paweł Łęgosz ***, Renata Szczepaniak ****, Krzysztof Mucha ***** * Bio.morph, Sp. z o.o., ul. Walecznych 61, 03-920 Warszawa ** Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej *** Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne WUM **** Akademia WSB, ul. Zygmunta Cieplaka 1c, 41-300 Dąbrowa Górnicza ***** Warszawski Uniwersytet Medyczny, Klinika Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych

Pobierz Artykuł

Streszczenie

Artykuł przedstawia obecnie stosowane urządzenia wspomagające proces rehabilitacji kręgosłupa. Urządzenia te opisano w układzie od najprostszych do najbardziej złożonych, jednocześnie wskazując na pewien trend rozwojowy. Pokazuje on, że rozwój tych urządzeń przebiega od prostych pomocy mechanicznych w kierunku coraz bardziej skomplikowanych urządzeń mechatronicznych wyposażonych w czujniki pomiarowe oraz komputery zbierające i analizujące dane pomiarowe celem określenia postępu w rehabilitacji pacjenta. Zestawienie funkcji poszczególnych urządzeń pokazuje, że coraz więcej urządzeń wykorzystuje analizę komputerową danych zapisanych w trakcie zabiegów, co skutkuje praktycznie już pełną automatyzacją procesu leczenia. Zaletą jest możliwość przeprowadzenia tego zabiegu pod kontrolą terapeuty oraz analiza postępów tego procesu dzięki informacjom zebranych z układów pomiarowych.

Słowa kluczowe

aparat do rehabilitacji skrzywień bocznych kręgosłupa, bóle kręgosłupa, dynamiczna korekcja kręgosłupa, korekcja postawy, kręgosłup, mechanoterapia, posturalna nerwowomięśniowa reedukacja

Mechanical Devices Used in the Physiotherapy Process of Spinal Dysfunctions

Abstract

The article presents currently used devices supporting the process of spine rehabilitation. These devices are described in the arrangement from the simplest to the most complex ones, at the same time indicating a certain development trend. It shows that the development of these devices proceeds from simple mechanical ones that only help in the rehabilitation process towards more and more complicated mechatronic devices which are equipped with measuring sensors and computers for collecting and analyzing measurement data in order to determine the progress of patient’s rehabilitation. A summary of the functions of individual devices is shown in the table, which shows that more and more devices use autotherapy as a tool to recover lost health. The undoubted advantage of this form is the ability to carry out this operation independently under the supervision of the therapist and to analyze the progress of this process thanks to the information collected from the measurement systems.

Keywords

apparatus for the rehabilitation of curvatures lateral spine, back pain, dynamic spinal correction, mechanotherapy, physiotherapy, postural neuromuscular re-education, posture correction, spine

Bibliografia

 1. Paśniczek R., Bioinżynieria w rehabilitacji narządu ruchu, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2014.
 2. Neumann H.-D., Medycyna manualna, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1992.
 3. Fernandez S. S., Metoda leczenia skolioz, kifoz i lordoz, Wydawnictwo Markmed Rehabilitacja s. c. 2008.
 4. Suchanowski A., Stolarz A., Trójczynnikowo-trójpłaszczyznowa korekcja bocznych skrzywień kręgosłupa, „Rehabilitacja w praktyce” 2014, 1:30–3.
 5. Staniszewski J., Rewolucyjne leczenie skolioz. Skuteczna metoda MRCST dzieci i dorosłych, Skolio 2015.
 6. Kaczmarek W., Łęgosz P., Szczepaniak R., Lipińska A., Mucha K., Nowe urządzenie do Dynamicznej Korekcji Kręgosłupa (DKK): wskazania i przeciwwskazania, „Fizjoterapia Polska” 2018, 4.
 7. Kaczmarek W., Mianowski K., Kamiński G., Rosołek R., Stańczuk M., Urządzenie do Korekcji Kręgosłupa i System Pomiarowy, PL 229766, 2018.
 8. Mianowski K., Kaczmarek W., Kamiński G., Rosołek R., Stańczuk M., Stanowisko do rehabilitacji kręgosłupa metodą dynamiczną, „Pomiary Automatyka Robotyka”, Vol. 19, Nr 4, 2015, 55–62, DOI: 10.14313/PAR_218/55.
 9. Kaczmarek W., Kamiński G., Mianowski K., Rosołek R., Gołaszewski T., Woch M, Głyda K., Risk assessment system in the production process of Medical devices on the basis of dynamics spine corrector, “Journal of Polish Safety and Reliability Association”, Vol. 8, No. 1, 2017, 67–72.
 10. Klimowski K., Staniszewki J., Drużdż A., Bryl A., Sauer P., Studium wykonalności obiektywnej oceny skuteczności zabiegu rehabilitacji skoliozy z wykorzystaniem inercyjnego systemu pomiarowego, Konferencja Roboty Medyczne, Poznań 2015.
 11. Sastre Fernández S., Lapuente J.P., Manuel B., Método F.E.D. (resultados con 174 casos), El Peu, ISSN 0212-7709, Vol. 23, 2003, 66–74.