Platforma narzędziowa SELF w modelu SaaS do automatyzacji i standaryzacji wytwarzania rozwiązań

pol Artykuł w języku polskim DOI: 10.14313/PAR_247/111

wyślij Marta Kraszewska *, Wojciech Kraszewski *, Jadwiga Wojtas ** * AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków ** Soneta sp. z o.o., ul. Józefa Kustronia 44A, 30-432 Kraków

Pobierz Artykuł

Streszczenie

W artykule zaprezentowano funkcjonalności oraz możliwości zastosowania platformy narzędziowej SELF. Omówiono cztery zdefiniowane warstwy platformy oraz przedstawiono proces wdrożenia rozwiązania oraz integrację poszczególnych warstw. Przedstawiono rynek systemów ERP w Polsce oraz dostępne na rynku alternatywne rozwiązania. Zaprezentowana platforma SELF, stworzona w modelu SaaS, jest jednym z kluczowych narzędzi technologicznych wprowadzonych w firmie Soneta w celu wdrożenia efektywnej metody organizacji pracy wewnątrz samego przedsiębiorstwa oraz z jego siecią autoryzowanych partnerów.

Słowa kluczowe

platforma SELF, Software as a Service, Soneta Elevation LifeCycle Framework, systemy ERP

SELF Tool Platform in SaaS Model for Automation and Standardization of Solutions Generatione

Abstract

In the article the functionalities and possibilities of using the SELF tool platform (Soneta Elevation LifeCycle Framework) are presented. The four defined layers of the platform are discussed, the process of implementing the solution and the integration of individual layers is presented. The market of ERP systems in Poland and alternative solutions available on the market are also discussed. The presented SELF platform, created in the SaaS (Software as a Service) model, is one of the key technological tools introduced in Soneta to implement an effective method of work organization within the firm and with its network of authorized partners.

Keywords

ERP systems, SELF platform, Software as a Service

Bibliografia

  1. Dudek-Dyduch E., Systemy informacyjne zarządzania produkcją. Zagadnienia wybrane. Wydawnictwo POLDEX, Kraków 2002.
  2. Kucharska E., Grobler-Dębska K., Baranowski J., Bauer W., Kashpruk N., Systemy ERP w energetyce – możliwości i wyzwania. „Przegląd Elektrotechniczny”, R. 2022, Nr 11, 2022, 239–242.
  3. Grobler-Dębska K., Kucharska E., Żak B., Baranowski J., Domagała A., Implementation of demand forecasting module of ERP system in mass customization industry — case studies. „Applied Sciences” (Basel), Vol. 12, No. 21, 2022, 1–20. DOI: 10.3390/app122111102.
  4. Kucharska E., Grobler-Dębska K., Gracel J., Jagodziński M., Idea of Impact of ERP-APS-MES Systems Integration on the Effectiveness of Decision Making Process in Manufacturing Companies, Communications in Computer and Information Science, Vol. 521, Springer, Cham, 2015, 551–564, DOI: 10.1007/978-3-319-18422-7_49.
  5. Baranowski J., Kucharska E., Bauer W., Grobler-Dębska K., Kashpruk N., Kraszewska M., Mularczyk R., Piskor-Ignatowicz C., Dudek A., Dworak D., Kapusta J., Kawa K., Analiza danych i optymalizacja w Przemyśle 4.0, „Nauka, technika, technologia”, Wydawnictwa AGH, Kraków 2022, tom 5, 43–52, DOI: 10.7494/978-83-67427-00-5_3.
  6. Tongsuksai S., Mathrani S., Integrating Cloud ERP Systems with New Technologies Based on Industry 4.0: A Systematic Literature Review, IEEE Asia-Pacific Conference on Computer Science and Data Engineering (CSDE), IEEE, Piscataway, 2022, 1–6, DOI: 10.1109/CSDE50874.2020.9411570.
  7. Strzębicki D., Uwarunkowania rozwoju systemów ERP w przedsiębiorstwach. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, Vol. 17, No. 66, 2017, 161–169. DOI: 10.22630/PEFIM.2017.17.66.13.
  8. Wielicki D., Nowacki T., Rozwój systemów ERP i ich wpływ na zawód księgowego, Prace Naukowe, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2020, Rachunkowość XXI wieku, 30–39.