Automatyczna platforma testowa dla front-end stron internetowych oraz aplikacji sieciowych w modelu SaaS – BrowserSpot

pol Artykuł w języku polskim DOI: 10.14313/PAR_251/113

Szymon Binek , wyślij Jakub Góral ClickRay Sp. z o.o., Halicka 9, 31-036 Kraków

Pobierz Artykuł

Streszczenie

W artykule zaprezentowano nowoczesne narzędzie w modelu SaaS do automatyzacji testów front-end stron internetowych oraz aplikacji sieciowych, BrowserSpot. Przedstawione zostały kluczowe elementy i funkcje narzędzia oraz przesłanki i problemy branży, które zainicjowały rozpoczęcie prac nad rozwiązaniem. Omówiono szczegółowo wszystkie osiem etapów prac badawczych i rozwojowych projektu, jak również rezultaty i kluczowe osiągnięcia każdego z nich. Narzędzie stworzone zostało w modelu SaaS w celu zmaksymalizowania jego przystępności dla każdego rodzaju użytkownika i jest dostępne na rynku jako produkt firmy ClickRay Sp. z o.o.

Słowa kluczowe

automatyzacja testowania, BrowserSpot, luka testowa, model SaaS, narzędzie testowe, Software as a Service

An Automatic Testing Platform for Front-end of Websites and Web Applications in a SaaS Model – BrowserSpot

Abstract

The article presents a modern tool created in a SaaS model for automating tests of front-end for websites and network applications, BrowserSpot. The key elements and functions of the tool were presented, as well as the industry premises and issues that initiated the start of work on the solution. All eight stages of research and development project were discussed in detail, along with the results and key achievements of each of them. The tool was created in a SaaS model to maximize its accessibility for every type of user, and is available on the market as a product by ClickRay Sp. z o.o.

Keywords

BrowserSpot tool, SaaS model, Software as a Service, testing automation, testing gap, testing tool

Bibliografia

  1. Satyanarayana S., CLOUD COMPUTING : SAAS. “Computer Science and Telecommunications”, Vol. 36, No. 4, 2012, https://fenix.tecnico.ulisboa.pt/downloadFile/1126518382178096/1986.pdf.
  2. Ju J., Wang Y., Fu J., Wu J., Lin Z., Research on Key Technology in SaaS. International Conference on Intelligent Computing and Cognitive Informatics. 2010, DOI: 10.1109/icicci.2010.120.
  3. Tsai W., Bai X., Huang Y., Software-as-a-service (SaaS): perspectives and challenges. “Science China Information Sciences”, Vol. 57, No. 5, 2014, 1–15, DOI: 10.1007/s11432-013-5050-z.
  4. Kumar K., Software As A Service For Efficient Cloud Computing. “International Journal of Research in Engineering and Technology”, Vol. 3, No. 1, 2014, 178–181, DOI: 10.15623/ijret.2014.0301028.
  5. Ali A., Maghawry H.A., Badr N., Automated Parallel GUI testing as a service for mobile applications, “Journal of Software: Evolution and Process”, Vol. 30, No. 10, 2018, DOI: 10.1002/smr.1963.
  6. Barham P., Dragovic B., Fraser K., Hand S., Harris T., Ho A., Neugebauer R., Pratt I., Warfield A., Xen and the art of virtualization. “ACM SIGOPS Operating Systems Review”, Vol. 37, No. 5, 2003, 164–177, DOI: 10.1145/1165389.945462.