Generacja terenu przestrzennego za pomocą edytora Hermes

pol Artykuł w języku polskim DOI: 10.14313/PAR_252/113

wyślij Mateusz Tecław *, Maciej Szłapczyński ** * Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Elektryczny, al. Piastów 17, 70-310 Szczecin ** Autocomp Management Sp. z o.o., ul. 1 Maja 36, 71-627 Szczecin

Pobierz Artykuł

Streszczenie

W artykule zaprezentowano edytor tras Hermes w kontekście automatyzacji procesu wytwarzania trójwymiarowego terenu. Opisano klasyczne podejście do tego zagadnienia, zdefiniowano problemy obecne w tym procesie, a następnie zaproponowano obszary nadające się do automatyzacji. W dalszej części przedstawiono kroki niezbędne do pozyskania danych źródłowych od zewnętrznych, ogólnodostępnych dostawców, a także narzędzia pozwalające na ich przetworzenie w celu wygenerowania i przetworzenia półproduktów (kafli danych). W artykule omówiono szereg problemów spotykanych w procesie automatycznej generacji trójwymiarowych modeli budynków i terenów, a także zaproponowano i wdrożono działające rozwiązania programowe. Finalnie omówiono sposoby syntezy wygenerowanych i przetworzonych danych w jeden spójny model terenu wraz z elementami infrastruktury i zabudowaniami.

Słowa kluczowe

cyfrowa mapa 2D, dane geoprzestrzenne, Geoportal, model miasta 3D, numeryczny model terenu, OpenStreetMap

Generation of Spatial Terrain Using the Hermes Editor

Abstract

The article presents the Hermes route editor in the context of automating the process of creating three-dimensional terrain. The classic approach to this issue was described, the problems present in this process were defined, and then areas suitable for automation were proposed. The following sections present the steps necessary to obtain source data from external, publicly available suppliers, as well as tools for processing them in order to generate and process semi finished products (data tiles). The article discusses a number of problems encountered in the process of automatic generation of three dimensional models of buildings and areas, and also proposes and implements working software solutions. Finally, ways of synthesizing the generated and processed data into one coherent terrain model along with infrastructure elements and buildings were discussed.

Keywords

2D digital map, 3D city model, digital elevation model, Geoportal, geospatial data, OpenStreetMap

Bibliografia

  1. Župan R., Vinković A., Nikçi R., Pinjatela B., Automatic 3D Building Model Generation from Airborne LiDAR Data and OpenStreetMap Using Procedural Modeling, “Information”, Vol. 14, No. 7, 2023, DOI: 10.3390/info14070394.
  2. Khayyal H.K., Zeidan Z.M., Beshr A.A.A. Creation and Spatial Analysis of 3D City Modeling based on GIS Data, “Civil Engineering Journal”, Vol. 8, No. 1, 2022, 105–123. DOI: 10.28991/CEJ-2022-08-01-08.
  3. Keil J., Edler D., Schmitt T., Dickmann F., Creating Immersive Virtual Environments Based on Open Geospa tial Data and Game Engines, “KN – Journal of Cartography and Geographic Information”, Vol. 71, 2021, 53–65, DOI: 10.1007/s42489-020-00069-6.
  4. Girindran R., Boyd D.S., Rosser J., Vijayan D., Long G., Robinson D., On the Reliable Generation of 3D City Models from Open Data, “Urban Science”, Vol. 4, No. 4, 2020, DOI: 10.3390/urbansci4040047.
  5. Flenniken J.M., Stuglik S., Iannone B.V., Quantum GIS (QGIS): An introduction to a free alternative to more costly GIS platforms. “EDIS”, Vol. 2020, No. 2, DOI: 10.32473/edis-fr428-2020.
  6. OpenStreetMap Foundation, OpenStreetMap service about page. https://www.openstreetmap.org/about.
  7. Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Strona domowa serwisu Geoportal. 2023. https://www.geoportal.gov.pl.
  8. Trias Aditya i Dany Laksono. LOD 1: 3D CityModel for Implementing SmartCity Concept. Proceedings of the 2017 International Conference on Information Technology, ICIT ’17. Singapore, 2017, 136–141, DOI: 10.1145/3176653.3176734.