Foresight priorytetowych, innowacyjnych technologii na rzecz automatyki, robotyki i techniki pomiarowej

pol Article in Polish DOI:

Jan Piwiński , Jan Tomasik , Tadeusz Missala , Roman Szewczyk Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów

Download Article

Streszczenie

Celem projektu "Foresight priorytetowych, innowacyjnych technologii na rzecz automatyki, robotyki i techniki pomiarowej" jest wskazanie priorytetowych, innowacyjnych technologii, ich scenariuszy oraz kierunków badań o znaczeniu strategicznym, których rozwój w następnych 20 latach będzie miał kluczowe znaczenie w zakresie automatyki, robotyki i techniki pomiarowej w Polsce. Realizacja projektu będzie ukierunkowana przede wszystkim na potrzeby krajowych przedsiębiorstw oraz sfery badawczo-rozwojowej. W referacie przedstawiono główne założenia projektu oraz unikatową metodykę realizacji projektów typu foresight opracowaną w Przemysłowym Instytucie Automatyki i Pomiarów.

Słowa kluczowe

automatyka, robotyka, technika pomiarowa, technologie innowacyjne

Foresight of priority, innovative technologies in favor of automation, robotics and the techniques of measurement

Abstract

The purpose of project "Foresight of priority, innovative technologies in favor of automation, robotics and the techniques of measurement" is indication innovative technologies, ways of its development and directions of strategic research, the development (progress, evolution) of which will have a key meaning in next 20 years in a range of automation, robotics techniques of measurement in Poland. Realization of the project will be mainly directed on the requirements of domestic enterprises and research and development area. Paper presents main ideas of the project as well as unique foresight methodology developed in Industrial Research Institute for Automation and Measurements.

Keywords

automation, innovative technologies, robotics, techniques of measurement

Bibliography

  1. Źródło: www.nauka.gov.pl
  2. „Foresight Technologiczny”, Tom 1, Organizacja i metody. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
  3. Na podstawie: Narodowy Program Foresight „Polska 2020”. Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk (IPTT PAN).
  4. „Strategia zwiększenia nakładów na działalność B + R w celu osiągnięcia założeń Strategii Lizbońskiej”, Departamentem Innowacyjności Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki społecznej, Warszawa marzec 2004.
  5. J. M. Radło: „Wyzwanie konkurencyjności. Strategia Lizbońska w poszerzonej Unii Europejskiej”, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2003.
  6. R. Szewczyk, K. Mieczkowski, C. Lichodziejewski, T. Missala, W. Winiarski, M. Osęka, K. Lipiec, K. Pietruszyńska, K. Rzeplińska-Rykała, A. Sprońska, M. Komorowska: „Jak realizować projekty foresight dla zrównoważonego rozwoju regionów? - Podręcznik”, Warszawa, 2008.
  7. Źródło: www.stat.gov.pl
  8. „Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013”, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 2007.