Number 12/2010

Wydarzenia

5

Konkurs ASTOR na Najlepszą Pracę Dyplomową rozstrzygnięty!

ASTOR Sp. z o.o.

8

Wchodzimy w Smart Grid!

Elżbieta Jachczyk

11

Młodzi Innowacyjni na start!

12

PROTECH 2010. Zmiany na lepsze

Elżbieta Jachczyk

38

Inwestycje w automatykę i robotykę to konkretne pieniądze dla firmy

ASTOR Sp. z o.o.

Temat numeru

10

Połączenia bezprzewodowe do zastosowań zewnętrznych

Elmark Automatyka Sp. z o.o.

13

Nowa generacja dławików EMC w ofercie HELUKABEL

HELUKABEL Polska Sp. z o.o.

35

Nowe kable Automation Line do zadań specjalnych

TURCK Sp. z o.o.

36

Bezpieczniki dla górnictwa i żeglugi morskiej

SIBA Polska Sp. z o.o.

Aplikacje

14

Systemy pomiarów geometrycznych karoserii samochodowych w procesach napraw powypadkowych. Cz. 2. Urządzenia elektroniczne

Eugeniusz Ratajczyk

24

Kompaktowy, lekki skaner LRF do lokalizowania robota mobilnego (1)

P.P.H. WObit E.K.J. Ober s.c.

28

Nowoczesne systemy zasilania i urządzenia rozdzielcze nn w aplikacjach APS SA

AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA

Produkty

6

Nowe produkty

23

Kompaktowy, laserowy czujnik odległości Panasonic Electric Works SUNX

Elmark Automatyka Sp. z o.o.

27

SKAMER-ACM – Twój partner we wdrażaniu i stosowaniu automatyki

SKAMER-ACM Sp. z o.o.

30

Zdalny odczyt – technologiczna rewolucja w dziedzinie opomiarowania

Agata Rok

32

asix – nowoczesny pakiet SCADA

Askom Sp. z o.o.

Forum Młodych

39

Statyw do wykonywania zdjęć panoramicznych

Studenckie Koło Naukowe Spektrum

41

System automatycznych pomiarów rynometrycznych (3)

Studenckie Koło Naukowe Cybernetyki

Nauka

44

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej w kadencji 2008-2012

Marian Łukaniszyn

46

Accuracy analysis of the measuring structure with an auxiliary correcting channel

Ihor Buchma, Taras Repetylo

We considered two-channel measurement structure, which channels operate at different frequencies. Analysis of mutual influence on operation of channels and conclusions concerning the specific structure eddy current thickness-meter of steel sheet constructions are done.

Keywords: two-channel measurement structure, mutual influence, eddy currents, auxiliary measurements method, accuracy analysis

Analiza dokładności struktury pomiarowej z pomocniczym kanałem korekcyjnym

W pracy rozpatrzono dwukanałową strukturę pomiarową, której kanały pracują na różnych częstotliwościach. Wykonano analizę wzajemnego oddziaływania kanałów i otrzymano wyniki dotyczące szczególnej struktury wiroprądowego grubościomierza do badania konstrukcji z blachy stalowej.

Słowa kluczowe: dwukanałowa struktura pomiarowa, oddziaływania wzajemne, prądy wirowe, pomocnicza metoda pomiarów, analiza dokładności

50

Analiza wydajności obliczeniowej systemu pomiarowego jakości energii elektrycznej opartego na urządzeniu embedded BeagleBoard z systemem operacyjnym Linux

Jarosław Zygarlicki, Janusz Mroczka

W artykule przedstawiono możliwości zastosowania niskobudżetowego modułu embedded BeagleBoard na bazie procesora OMAP firmy Texas Instruments, działającego pod kontrolą systemu Linux, do budowy zaawansowanego urządzenia pomiarowego parametrów jakości energii elektrycznej. W artykule przeanalizowano czasy obliczeń złożonych algorytmów przetwarzania sygnałów na przykładzie metody Prony’ego, mogących mieć zastosowanie przy wyznaczaniu parametrów jakości energii elektrycznej. Czasy te będą porównane z czasami obliczeń dla typowych urządzeń klasy PC o architekturze 8086. Dodatkowo zostaną pokazane możliwości dołączenia do systemu urządzeń peryferyjnych oraz sond pomiarowych.

Słowa kluczowe: analiza sygnałów, jakość energii elektrycznej, metoda Prony’ego, urządzenie wbudowane, przetwarzanie sygnałów

An efficiency analysis of the power quality monitoring system based on BeagleBoard embedded with Linux operating system

The article show the possibilities of use of the low cost BeagleBoard embedded system based on Texas Instruments OMAP processor with Linux operating system used for advanced power quality monitoring system. The authors show analysis results of the required time computation for presented advanced signal analysis methods like Prony’s method, which can be used for power quality parameters estimation. The results were compared with computations made for PC standard computers, with x86 architecture. Additional, the article show possibility of peripheral devices connections to the presented system.

Keywords: signal analysis, power quality, Prony’s method, embedded system, signal processing

53

Analiza statystyczna opóźnień protokołu ICMP w zastosowaniach telemetrycznych opartych na sieci GSM/GPRS

Marek Szmechta

W artykule przedstawiono analizę statystyczną wyników pomiarowych opóźnień RTT z wykorzystaniem protokołu ICMP. Pomiarów dokonano w klasycznym systemie telemetrycznym zdalnego monitoringu z wykorzystaniem transmisji GPRS i usługi wydzielonego punktu dostępowego APN. Odseparowana sieć GPRS jest połączona z serwerem internetowym przez tunel IPSec. Przeprowadzono analizę uzyskanej oraz wymaganej jakości usług pakietowej transmisji danych GPRS w zastosowaniach przemysłowych.

Słowa kluczowe: telemetria, RTT, GPRS, QoS

Statistical analysis of ICMP protocol delays in telemetric applications based on GSM/GPRS network

In this paper the statistical analysis of measured RTT delays of used Internet control management protocol (ICMP) is presented. The measurements were realised in a classic private APN based telemetry system of remote monitoring using GPRS. The separated GPRS network is connected with a central web server through a IPSec tunnel. A comparison between obtained and required quality of service of GPRS packet data transmission in industrial applications was carried out.

Keywords: telemetry, RTT, GPRS, QoS

57

Modelowanie ruchu webowego dla potrzeb badania wydajności biznesowego serwisu WWW

Grażyna Suchacka

Artykuł dotyczy problemu modelowania ruchu webowego charakterystycznego dla serwisów WWW obsługujących aplikacje handlu elektronicznego typu B2C (ang. Business-to-Consumer), które w artykule określane są jako serwisy biznesowe. Problem ten wiąże się z szerszym zagadnieniem, jakim jest ocena i prognozowanie wydajności serwisów WWW na drodze eksperymentów symulacyjnych. Przedyskutowano specyfikę obciążenia biznesowych serwisów webowych, a następnie przedstawiono proponowany model obciążenia, opracowany na podstawie dostępnych w literaturze wyników badań charakteryzujących obciążenie rzeczywistych serwisów WWW. Zaproponowano połączenie modelu sesji użytkownika na witrynie B2C z modelem obciążenia na poziomie żądań HTTP, co pozwala na generowanie ruchu webowego charakterystycznego dla witryn B2C o dużej zmienności natężenia, co potwierdzają przedstawione wyniki badań symulacyjnych.

Słowa kluczowe: serwis WWW, handel elektroniczny, B2C, ruch webowy, eksperyment symulacyjny

Web traffic modeling to evaluate efficiency of a business Web server system

The paper deals with the problem of modeling Web traffic which is characteristic of Web server systems hosting e-commerce B2C (Business-to-Consumer) sites. In the paper such systems are called business Web server systems. The problem is related to a broad issue of Web server system performance prediction and evaluation through simulation experiments. First, a specificity of business Web server system workload is discussed, followed by the proposal of a workload model, based on up-to-date results on real Web server workload characteristics. We propose combining a model of a user session at a B2C Web site with HTTP-level workload models both for business and non-business Web servers. Simulation results have shown that the generated Web traffic is highly variable and bursty.

Keywords: Web server, e-commerce, B2C, Web traffic, simulation experiment

61

Model sieci wodociągowej oraz estymacja jego parametrów z wykorzystaniem algorytmów genetycznych

Włodzimierz Stanisławski, Marcin Zmarzły

Artykuł przedstawia proces tworzenia modelu sieci wodociągowej ze szczególnym uwzględnieniem etapu kalibracji. Kalibrację wykonano z użyciem algorytmów genetycznych. Dane kalibracyjne uzyskano z systemu pomiarowego zainstalowanego na rzeczywistym obiekcie wodociągowym..

Słowa kluczowe: modelowanie, EPANET, algorytmy genetyczne, sieć wodociągowa

Water supply network model and its parameters estimation using genetic algorithms

The article presents the process of creating a water supply network model with emphasis on the calibration phase. Calibration was performed using genetic algorithms. The calibration data were obtained from the measurement system installed on real waterworks.

Keywords: modeling, EPANET, genetic algorithms, waterworks, water supply network

65

Analiza statystyczna parametrów pracy elektrowni wiatrowej o mocy nominalnej 1,2 MW

Marek Szmechta, Marcin Zmarzły, Norbert Adamkiewicz

Artykuł przedstawia analizę statystyczną wyników pomiarów podstawowych parametrów pracy turbiny wiatrowej o mocy nominalnej równej 1,2 MW. Dokonano analizy pomiarów prędkości wiatru, prędkości obrotowej generatora oraz chwilowej mocy produkowanej przez turbinę. Poddano analizie wyniki obróbki statystycznej, dokonując próby opisania punktów charakterystycznych układu automatycznego sterowania. Zaproponowano kierunek prac zmierzających do poprawy efektywności układów sterowania turbin.

Słowa kluczowe: elektrownia wiatrowa, SOAP, krzywa mocy, efektywność turbiny wiatrowej, turbina wiatrowa

Statistical analysis of working parameters of a wind power plant with 1,2 MW nominal power

In this paper the statistical analysis of the primary wind turbine parameters is presented. The measurements were acquired from a wind turbine of 1,2 MW nominal power. In this article wind speed, rotor speed and momentary power production measurements were analysed. The statistical analysis results enable to formulate characteristic points of automatic control system. The research directions of effectiveness improvement of wind turbine control systems were proposed.

Keywords: wind turbine, SOAP, power curve, efficiency of wind turbine

69

System pomiaru rozkładu temperatury w obiektach wielkogabarytowych

Marcin Lorenc

W artykule przedstawiono charakterystykę systemu przeznaczonego do pomiaru, rejestracji i archiwizacji wartości temperatury mierzonej jednocześnie w 288 punktach. Zdefiniowano wymagania stawiane systemowi oraz zaprezentowano rozwiązania bezprzewodowego przesyłania danych z wykorzystaniem transmisji pakietowej GPRS. W całości zaprojektowany, zbudowany i wykonany w Instytucie Elektroenergetyki Politechniki Opolskiej system, wykorzystano w Katedrze Opolskiej do wyznaczenia rozkładu pól temperaturowych występujących w czasie działania systemu grzewczego w okresie zimy. Otrzymane wyniki wykorzystano do weryfikacji rezultatów uzyskanych na drodze modelowania numerycznego oraz prawidłowości i skuteczności działania zainstalowanego systemu grzewczego.

Słowa kluczowe: system pomiarowy, pomiar rozkładu pól temperaturowych, komfort cieplny, mikroklimat pomieszczeń, modelowanie numeryczne

Measurement system of temperature layout in large buildings

The article presents the characteristics of a system designed to measure, register and archive temperature value simultaneously in 288 points. The requirements for such a system were defined and solutions of wireless data transmission using GPRS transmission were presented. This system was entirely designed and constructed in Institute of Electrical Engineering, Opole University of Technology. It was used in Opole Cathedral in order to determine a layout of temperature areas appearing during heating period in winter. The obtained results were used to verify the results gathered by means of numerical modeling and appropriateness and working efficiency of the installed heating system.

Classification exceeding 90 % of proper process states attribution for unknown during the learning phase faults cases was obtained. The 11 independent test cases confirmed that for discussed tasks MLP structures were more useful than RBF ones, despite higher sensitivity of RBF networks to input signals.

Keywords: measuring system, measurement of temperature field distribution, heat comfort, microclimate of the rooms, numerical modeling

73

Zastosowanie Zoptymalizowanego Algorytmu Multikomparacyjnego do klasyfikacji sygnałów emisji akustycznej generowanej przez wyładowania niezupełne, uszeregowane w zmodyfikowanej bazie danych

Paweł Kurtasz, Tomasz Boczar

W artykule scharakteryzowano możliwości zastosowania Zoptymalizowanego Algorytmu Multikomparacyjnego (ZAM) do klasyfikacji sygnałów emisji akustycznej (EA) generowanej przez podstawowe formy (klasy) wyładowań niezupełnych (WNZ), jakie mogą występować w izolacji papierowo-olejowej transformatorów elektroenergetycznych. W algorytmie ZAM zastosowano deskryptor czasowo-częstotliwościowy z optymalnie dobranymi parametrami w dziedzinie czasu i częstotliwości. Za pomocą tak skonstruowanego algorytmu przebadano bazę wiedzy poszerzoną o dodatkową klasę WNZ. Dotychczas wykorzystywana baza wiedzy, zawierająca osiem klas przebiegów EA, została opracowana w Katedrze Wysokich Napięć Politechniki Opolskiej. Stanowiła podstawę do testowania algorytmu ZAM, uzupełniono ją o dodatkową formę WNZ modelowanych w iskierniku ostrze-płyta umieszczonym w oleju izolacyjnym ze swobodnie przemieszczającymi się pęcherzykami gazowymi. Układ wyładowczy reprezentujący tę klasę, podobnie jak wszystkie pozostałe układy został zamodelowany w oleju elektroizolacyjnym. W artykule szczególną uwagę poświęcono omówieniu zasady działania zastosowanego algorytmu oraz wynikom skuteczności rozpoznawania podstawowych form WNZ, uzyskiwanym przy jego użyciu. Skuteczność rozpoznawania form WNZ została wyznaczona dla każdej z klas z osobna i całościowo dla bazy danych. Całkowita skuteczność klasyfikacji (dla całej bazy danych) wyniosła 95,95 %.

Słowa kluczowe: klasyfikator multikomparacyjny, zoptymalizowany klasyfikator multikomparacyjny, wyładowanie niezupełne, sygnał emisji akustycznej, defekt izolacji papierowo-olejowej

The application of the optimized multi-comparative algorithm for classifying acoustic signals, generated by partial discharges, catalogued in the modified database

In the paper application is described of the optimized multi-comparational and classic multi-comparational algorithms for classification of acoustic emission (AE) signals generated by the basic forms of partial discharges (PDs) which can occur in of paper-oil insulation systems of power transformers. This is a new implementation of the classical multi-comparational algorithm. The optimized multi-comparational algorithm was especially designed for ne