MP2128g autopilot integration and verification for stabilization and control of mini-UAV aircraft in autonomous flight

eng Article in English DOI:

Aleksander Olejnik *, send Robert Rogólski *, Tomasz Mosiej *, Grzegorz Chmaj ** * WAT Military University of Technology, Department of Mechatronics and Aeronautics, Institute of Aviation Technology ** AGH University of Science and Technology, Department of Robotics and Mechatronics

Download Article

Abstract

The article describes the MP2128g autopilot integration issues regarding light small UAV aircraft. The paper contains shortened autopilot capabilities and installation description in reference to stabilization and autonomous flight accomplishment. In addition to air segment, also ground control station software description is included. The article contains feedback loop adjustment process for several phases of flight. As the study result can be found report of the conducted autonomous flight over preprogrammed route. The study confirms possibility of use of tested avionic equipment for reconnaissance with application of mini-UAV.

Keywords

autopilot, flight control system, UAV

Integracja i testy autopilota MP2128g w zastosowaniu do stabilizacji i sterowania mini-BSP w locie autonomicznym

Streszczenie

Artykuł przedstawia problematykę integracji autopilota MP2128g na pokładzie bezpilotowego statku powietrznego klasy mini. W rozważaniach zawarto skrócony opis możliwości i sposób montażu autopilota na potrzeby stabilizacji i wykonywania lotów autonomicznych. Oprócz segmentu powietrznego, zaprezentowano również możliwości dedykowanego oprogramowania służącego do zdalnej kontroli mini-BSP w trakcie realizacji misji. Opisano sposób strojenia pętli sterowania automatycznego w poszczególnych fazach lotu mini-samolotu. Wynikiem rozważań jest opis wykonanego w końcowej fazie badań autonomicznego lotu po wyznaczonej trasie. Przeprowadzony program badań potwierdza możliwość zastosowania opisywanego wyposażenia awionicznego na potrzeby obserwacyjnych bezpilotowych statków powietrznych.

Słowa kluczowe

autopilot, bezzałogowy statek powietrzny, BSP, system sterowania lotem

Bibliography

  1. Austin R., Unmanned Aircraft Systems - UAV Design, Development and Deployment, John Wiley & Sons Ltd., 2010.
  2. Bociek S., Gruszecki J., Układy sterowania automatycznego samolotem, Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 1999.
  3. Gruszecki J., Bezpilotowe aparaty latające. Systemy sterowania i nawigacji, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2002.
  4. Abzug M.J., Larrabee E.E., Airplane Stability and Control: A History of the Technologies that Made Aviation Possible, Cambridge University Press, 2002.
  5. MicroPilot Autopilot Installation and Operation. MicroPilot Inc., December 2010.
  6. Nelson R. C., Flight Stability and Automatic Control, Mc Graw-Hill Book Company, 1989.
  7. Puscov J., Flight System Implementation in UAV. Examensarbete utfört vid Fysikinstitutionen, KTH, SCFAB Sommaren-Hösten 2002.
  8. [http://www.uvs-international.org/] - UVS International: Terms & definitions applicable to Unmanned Aerial Vehicles (UAV) Systems. Edition VII, 31 October 2006.
  9. Valavanis K.P., Advances in Unmanned Aerial Vehicles - State of the Art and the Road to Autonomy, Springer 2007.