Układ elektroniczny cyfrowej syntezy konduktancji

pol Article in Polish DOI:

send Jacek Korytkowski Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Download Article

Streszczenie

W pracy opisano zasadę działania współczesnych elektronicznych układów syntezy immitancji do dokładnej symulacji konduktancji. Szczegółowo omówiono opracowany przez autora układ cyfrowej syntezy konduktancji złożony ze wzmacniaczy monolitycznych oraz zawierający cyfrowo sterowany monolityczny przetwornik cyfrowo-analogowy. Podano opis matematyczny charakterystyki konduktancji symulowanej w funkcji sterującego sygnału cyfrowego. Przedstawiono wyniki badań dokładności modelowego układu symulatora konduktancji w przedziale zmian od ok. 1 mS (milisimensa) do 0,244 μS (mikrosimensa). Opracowany układ elektroniczny umożliwia symulowanie charakterystyki konduktancji z dużą dokładnością, z błędami poniżej 0,01 % (100 ppm).

Słowa kluczowe

czujnik konduktometryczny, konduktancja, przetwornik cyfrowo-analogowy, symulacja, wzmacniacz monolityczny

Digital controlled conductance synthesis electronic circuit

Abstract

Principles of conductance simulators operation are described and simulator advantages or demerits are discussed. The paper describes the new electronic circuit for digital controlled conductance synthesis including monolithic amplifies and monolithic digital-analogue converter. On fig. 2 it is shown the electronic schematic of this digital controlled conductance synthesizer. It was formulated equation as the characteristic description of this conductance synthesizer. The experimental examination results of synthesizer model for conductance sensors at the range from 1 mS to 0,244 μS are described. The elaborated electronic circuit of conductance synthesizer have very good qualities of conductance characteristic accuracy, it is better than 0,01 % (100 ppm).

Keywords

conductance, conductance sensor, digital-analogue converter, monolithic amplifier, simulation

Bibliography

 1. Moroń Z., Pomiary przewodności elektrycznej cieczy przy małych częstotliwościach, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2003.
 2. Bartoszewski J., Dusza D., Sterowany cyfrowo symulator czujników termorezystancyjnych, „Pomiary Automatyka Robotyka”, nr 2/2008, 14–18.
 3. Przygodzki J.R., Bezstykowe metody pomiarów konduktywności roztworów przewodzących (monografia), Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej (E27), Kielce 1992.
 4. Suchocki K., Zastosowanie pomiarów przewodności wody morskiej do wyznaczania stopnia jej zasolenia, „Elektronizacja” nr 3/1997, 21–22.
 5. Moroń Z., Gęsiarz T., Mikroprocesorowy konduktometryczny miernik stężeń roztworów elektrolitów, XI Konferencja Naukowo-Techniczna: Zastosowania Mikroprocesorów w Automatyce i Pomiarach, Warszawa 1998, Materiały tom 2, 323–326.
 6. Łapiński M., Pomiary elektryczne i elektroniczne wielkości nieelektrycznych, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1974.
 7. Korytkowski J., Cyfrowo sterowane symulatory rezystancji i konduktancji – przegląd, opisy działania, przykłady rozwiązań, „Pomiary Automatyka Robotyka”, nr 2/2008, 6–13.
 8. Korytkowski J., Liniowe i nieliniowe układy ze wzmacniaczami monolitycznymi w urządzeniach pomiarowych, Oficyna Wydawnicza PIAP, Warszawa 2011.
 9. Mikołajuk K., Podstawy analizy obwodów energo-elektronicznych, PWN, Warszawa 1998.
 10. ELFA DISTRELEC: Metalizowane rezystory foliowe 0,01 %, [www.elfaelektronika.pl/elfa3~pl_pl/elfa/init.do?toc=20011&name=Metalizowane+rezystory+foliowe+0%2C01%25].
 11. Korytkowski J., Układy przetwarzania cyfrowo-analogowego oraz właściwości scalonych przetworników CA, Oficyna Wydawnicza PIAP, Warszawa 2012.
 12. Pease R. A., Projektowanie układów analogowych. Poradnik praktyczny, Wydawnictwo BTC, Legionowo 2005.
 13. Analog Devices, CMOS 12-Bit Buffered Multiplying DAC AD7545A. Analog Devices Inc.2000 rev.C, [www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD7545A.pdf].
 14. Korytkowski J., Układ elektroniczny cyfrowej syntezy rezystancji do dokładnej symulacji rezystancyjnych czujników temperatury, „Pomiary Automatyka Robotyka”, nr 5/2013, 86–92.