Pomiary emisji elektromagnetycznej na stanowisku cięcia plazmowego

pol Article in Polish DOI: 10.14313/PAR_218/75

send Maciej Sadowski Politechnika Białostocka, Wydział Elektryczny, Katedra Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej

Download Article

Streszczenie

Urządzenia cięcia plazmowego są obecnie powszechnie wykorzystywane w wielu procesach technologicznych związanych z wytwarzaniem konstrukcji metalowych. Są one także źródłem zakłóceń elektromagnetycznych. Mogą wpływać na kompatybilność elektromagnetyczną sąsiadujących urządzeń, doprowadzając, w przypadku przekroczenia wartości granicznych, do zakłóceń ich pracy. Z punktu widzenia przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, emisje promieniowania elektromagnetycznego są także czynnikiem środowiskowym powodującym narażenia personelu obsługującego urządzenia. Z tej przyczyny ważne jest prowadzenie pomiarów emisji promieniowanych od urządzeń przemysłowych. W artykule omówiono problematykę promieniowania elektromagnetycznego emitowanego podczas pracy urządzeń do cięcia plazmowego. Przedstawiona została budowa plazmotronu (palnika plazmowego) oraz jego zasada działania. Przeprowadzone zostały pomiary emisji pola elektromagnetycznego podczas pracy przecinarki plazmowej na jej stanowisku roboczym. Wyniki pomiarów zostały zaprezentowane i przeanalizowane. Pozwoliły one sformułować wniosek, że występujące w trakcie cięcia plazmowego emisje pola elektromagnetycznego nie przekraczają wartości granicznych i nie powodują zagrożenia dla personelu obsługującego urządzenie.

Słowa kluczowe

cięcie plazmowe, pole elektromagnetyczne, pomiary pól elektromagnetycznych

Measurements of electromagnetic emission on the Plasma Arc Cutting stand’s

Abstract

Plasma cutting machines are now widely used in many technological processes involved in the manufacture of metal structures. They are also a source of electromagnetic interferences. It may influence the electromagnetic compatibility of nearby devices, leading, in the case of exceeding limits, to disruption of their work. From the point of view of the occupational health and safety regulations’, emissions of electromagnetic fields are also factor causing exposure of operating personnel. For this reason, it is important to conduct measurements of radiated emissions from industrial equipment. The article discusses the issues of electromagnetic radiation emitted during operation of the plasma cutting machine. The construction of plasma torch and its principle of operation are presented. The measurement results of the emitted electromagnetic fields are presented and analyzed. The results lead to the conclusion that electromagnetic field emissions from plasma arc cutter are safe for technical personnel.

Keywords

electromagnetic field, measurements of electromagnetic fields, occupational safety and health, plasma arc cutting

Bibliography

  1. Szałatkiewicz J., Zastosowanie plazmy w technice – aktualne tendencje. „Pomiary Automatyka Robotyka” 2/2010, 17-20.
  2. Stryczewska H. D., Technologie plazmowe w energetyce i inżynierii środowiska, Wyd. Politechniki Lubelskiej, Lublin 2009.
  3. Kimpel A., Podręcznik spawalnictwa. T.1. Technologia spawania i cięcia. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2013.
  4. Ramakrishnan S., Gershenzon M., Polivka F., Kearney T.N., Plasma generation for the plasma cutting process, “IEEE Trans. on Plasma Science” Vol. 25, Issue 5, October 1997, 937-946.
  5. Jiayou Wang, Conghui He, Yunhua Yu, Feng Yang, Development of a novel pulsed arc system for precision plasma cutting, Int. Conf. on Mechatronics and Automation, ICMA 2009, 3426-3430.
  6. Deli Jia, Jinsong He, Resarch on intelligent control strategy of plasma cutting process, 2010 Chinese Control and Decision Conference, CD-ROM Conference Proceedings, 3409-3413, DOI: 10.1109/CCDC.2010.5498585.
  7. Kumar M.S., Dhanaseker B., Janardhana G.R., Paramasivam S., Numerical simulations of plasma behavior for different swirl angles of cut gas in plasma cutting torch, Proc. 2011 2nd Int. Conf. on Engineering and Industries, 167-172.
  8. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Dz.U. nr 217 z 2002 r., poz.1833 z późn. zmianami.