Metodyka i modele matematyczne poszukiwania optymalnej strategii inwestycyjnej w źródłach ciepła

pol Article in Polish DOI: 10.14313/PAR_222/51

Ryszard Bartnik , send Waldemar Skomudek , Aleksandra Otawa Politechnika Opolska, Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki, Instytut Innowacyjności Procesów i Produktów

Download Article

Streszczenie

Warunkiem uzyskania korzyści ekonomicznych, energetycznych oraz ekologicznych w wyniku inwestycji w wysokosprawną kogenerację jest dobór odpowiedniej technologii skojarzonej produkcji ciepła i energii elektrycznej. Technologia ta musi być dostosowana do specyfiki danego podmiotu i powinna charakteryzować się największym zyskiem, bowiem pozytywny efekt ekonomiczny w gospodarce rynkowej jest czynnikiem decydującym o celowości zastosowania konkretnego rozwiązania technicznego i warunkuje tego typu decyzje inwestycyjne. Wybór najefektywniejszej ekonomicznie spośród wszystkich możliwych technologii kogeneracyjnych jest wobec tego dla współczesnych podmiotów wykorzystujących źródła ciepła realnym wyzwaniem i wymaga opracowania nowych lub zmodyfikowania istniejących już metodyk. W artykule przedstawiono metodykę oraz modele matematyczne w zapisie z czasem ciągłym, które umożliwiają prowadzenie analiz techniczno-ekonomicznych dla prezentacji optymalnej strategii inwestycyjnej w źródłach ciepła. Zaprezentowana metodyka jest innowacyjnym podejściem do wykonywania szczegółowych analiz techniczno-ekonomicznych procesów inwestycyjnych w podmiotach wykorzystujących źródła ciepła.

Słowa kluczowe

efektywność ekonomiczna, inwestycje w energetyce, kogeneracja, strategia inwestycyjna

The Methodology and Mathematical Models Searching for the Optimal Investment Strategy in Sources of Heat

Abstract

Selecting the economically most effective of all possible cogeneration technologies is to modern entities using a heat sources real challenge and requires the development of new or modify currently existing methodologies. The article presents the methodology and mathematical models in the continuous time, which enable the technical and economic analyzes for the presentation of the optimal investment strategy in the heat sources. The presented methodology is an innovative approach to perform detailed technical and economic analyzes of investment processes in enterprises that use a heat sources.

Keywords

cogeneration, economic efficiency, investment strategy, investments in energy

Bibliography

 1. Bartnik R., Bartnik B., Rachunek ekonomiczny w energetyce, WNT, Warszawa 2014.
 2. Bartnik R., Bartnik B., Duczkowska-Kądziel A., A formulate of problem of seeking an optimum investment strategy in power engineering, “Energetyka”, Nr 4, 2014, 206–210.
 3. Bartnik R., Bartnik B., Model matematyczny poszukiwania optymalnej strategii inwestycyjnej w energetyce, „Energetyka”, Nr 1, 2015, 17–21.
 4. Bartnik R., Poszukiwanie optymalnej strategii inwestycyjnej w energetyce. Metodyka i wyniki przykładowych obliczeń, „Energetyka”, Nr 10, 2015
 5. Bartnik R., Elektrownie i elektrociepłownie gazowo-parowe. Efektywność energetyczna i ekonomiczna, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2009 (dodruk 2012).
 6. Bartnik R., Buryn Z., Conversion of Coal-Fired Power Plants to Cogeneration and Combined-Cycle. Thermal and Economic Effectiveness, Springer-Verlag, London 2011.
 7. Energetyka cieplna w liczbach w 2014 r. Urząd Regulacji Energetyki.
 8. Energetyka cieplna w liczbach w 2013 r. Urząd Regulacji Energetyki.
 9. [http://stat.gov.pl] – Główny Urząd Statystyczny, Portal Informacyjny.
 10. [http://energetyka.wnp.pl] – Portal gospodarczy.
 11. Niedokos J., Ciepłownictwo sieciowe warunkiem rozwoju kogeneracji. „Rynek Energii”, Nr 5, 2006, 9–13.
 12. Projekt dokumentu „Polityka energetyczna Polski do 2030 roku.” Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada 2009 roku, Warszawa, 10 listopada 2009 r.
 13. Skomudek W., Otawa A., Wpływ aktualnych uwarunkowań rynku gazu w Polsce na bezpieczeństwo energetyczne i rozwój gazowych jednostek kogeneracyjnych, „Logistyka”, Nr 6, 2014, 8240–8249.
 14. Skomudek W., Swora M., Wpływ inteligentnych sieci na system regulacji podsektora elektroenergetycznego, „Pomiary Automatyka Robotyka”, R. 16, Nr 9, 2012, 60–65.
 15. Skorek J., Ocena efektywności energetycznej i ekonomicznej gazowych układów kogeneracyjnych małej mocy. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2002.
 16. Skorek J., Kalina J., Gazowe układy kogeneracyjne. WNT, Warszawa 2005.