Ocena stanu konstrukcji wsporczych na podstawie zdjęć

pol Article in Polish DOI: 10.14313/PAR_222/23

send Sławomir Zator *, Rafał Gasz ** * Politechnika Opolska, Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki ** Politechnika Opolska, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

Download Article

Streszczenie

W artykule przestawiono metodę wykonywania półautomatycznej diagnostyki konstrukcji wsporczych linii wysokiego napięcia z wykorzystaniem zdjęć metrycznych. Diagnostyka linii elektroenergetycznych jest ważnym elementem ich eksploatacji, zwłaszcza z wyszczególnieniem, które elementy konstrukcji wymagają naprawy bądź wymiany, są to działania czasochłonne i zwykle kosztowne. Przedstawiona w artykule metoda może ułatwić określenie stanu technicznego słupów. Bazuje ona na porównaniu rzeczywistych zdjęć z obrazami wirtualnymi uzyskanymi na podstawie modeli 3D zgodnie z dokumentacją techniczną. Dzięki zastosowanej metodzie możliwe jest poddanie analizie danych, także tych wcześniej zgromadzonych. Analizę można wykonywać w czasie rzeczywistym w trakcie prowadzenia badań. Praca w trybie on-line pozwoliłaby na szybką selekcję słupów do dalszej oceny.

Słowa kluczowe

diagnostyka, konstrukcje wsporcze, linia elektroenergetyczna, przetwarzanie obrazów, zdjęcia metryczne

Assessment of the Supporting Structures on the Basis of Images

Abstract

This paper presents the method of performing semi-automatic diagnostics the truss of high voltage lines with metric photos. The diagnostics of power lines is an important part of their work, especially whilst determining which elements of the structure require repair or replacement, it is usually time-consuming and expensive. The methods presented in this paper can help determine the technical condition of the truss. It is based on a comparison of real life images with virtual ones generated based on 3D models, based on technical documentation. With the aid of the implemented method, it is possible to analyze also the data previously collected. It may also be performed in real time during the test. Working online allows for a quicker selection of the truss for further evaluation.

Keywords

diagnostics, image processing, metric photo, power line, supporting structures

Bibliography

  1. Bartodziej G., Tomaszewski M., Polityka energetyczna i bezpieczeństwo energetyczne, Wydawnictwo Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Energetyka i Środowisko, Warszawa 2008.
  2. Głuch I., Krzyżanowski J., System diagnostyki geometrii obiektów energetycznych. „Pomiary Automatyka Kontrola”, nr 9bis/2005.
  3. Hua L., 3D medical image segmentation approach based on multi-label front propagation. Image Processing, 2004. ICIP ‘04. 2004 International Conference, 2925–2928.
  4. Gasz R., Zator S., Evaluation of selected elements of a power line with using CAD environment, [in:] Tomczuk B., Waindok A., Zimon J., Wajnert D. (ed.): Electrodynamic and Mechatronic Systems SELM 2013, 47–48, DOI: 10.1109/SELM.2013.6562973.
  5. Zator S., Gasz R., Identyfikacja elementów linii elektroenergetycznych z wykorzystaniem zdjęć wirtualnych, [w:] (red.) Zator S., Tomaszewski M., Wybrane zagadnienia gospodarki remontowej energetyki, Nowa Energia, Opole 2012.
  6. Tadeusiewicz R., Komputerowa analiza i przetwarzanie obrazów. Wydawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacji, Kraków 1997.
  7. Z. Xing-lin, Image Processing in Vision 3D Coordinate Measurement System, Image and Signal Processing, 2009. CISP ‘09. 2nd International Congress, 1–5.