Nowe mechatroniczne narzędzia chirurgiczne Robin Heart Uni System

pol Article in Polish DOI:

Zbigniew Nawrat *, Paweł Kostka **, Wojciech Dybka *, Wojciech Sadowski *, Kamil Rohr * * Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii, Zabrze ** Politechnika Śląska, Instytut Elektrotechniki

Download Article

Streszczenie

Współczesna medycyna rozwija się w znacznej mierze dzięki zastosowaniu najnowszych osiągnięć nauk ścisłych, wdrażaniu nowych metod, technik i technologii. Artykuł stanowi próbę przeglądu kierunków rozwoju narzędzi stosowanych w chirurgii małoinwazyjnej ze specjalnym uwzględnieniem najnowszych doświadczeń własnych - projektu Robin Heart Uni Tools.

Słowa kluczowe

chirurgia małoinwazyjna, mechatroniczne narzędzia chirurgiczne

The Robin Heart Uni System mechatronic surgical tools

Abstract

Present medicine develops in considerable measure thanks to the use of newest achievements of sciences as well as new methods, techniques and technologies introduction. Presented article is the review of directions of surgery tools development used in mini invasive surgery with special regard of own, currently performed experiences arrangement - project Robin Heart Uni Tools.

Keywords

mechatronic surgical tools, mini invasive surgery

Bibliography

  1. Z. Nawrat, P.Kostka, W.Dybka, K. Rohr. „Nowatorskie półautomatyczne narzędzia laparoskopowe ROBIN HEART UNI TOOLS.” XII Konferencja Naukowo-Techniczna Automatyzacja - Nowości i Perspektywy, 2008, Warszawa. Pomiary Automatyka Robotyka. 2/2008