Polski kompilator oraz sterowniki programowane za pomocą języka IL normy IEC 61131-3

pol Article in Polish DOI:

Jan Sadolewski , Ewelina Szmyd Politechnika Rzeszowska, Katedra Informatyki i Automatyki

Download Article

Streszczenie

W pracy przedstawiono prototypowy kompilator języka IL (Instruction List) normy IEC 61131-3. Kompilator jest składnikiem pakietu CPDev opracowywanym w Politechnice Rzeszowskiej. Omówiono jego budowę i metody interpretacji kodu IL do postaci drzew wyrażeń używanych przez kompilator języka ST zawarty w CPDev. Wynikiem kompilacji jest binarny kod pośredni interpretowany przez dedykowane maszyny wirtualne pracujące na sterownikach opartych o różne procesory (AVR, ARM, MCS51) oraz komputerach PC.

Słowa kluczowe

język IL, język programowania, kompilator, system kontrolno-pomiarowy

Polish compiler and controllers programmed in Instruction List language of IEC 61131-3 standard

Abstract

The paper presents a prototype compiler of IL (Instruction List) language from IEC 61131-3 standard. The compiler is a component of CPDev engineering environment for programming of industrial controllers. The CPDev has been developed at Technical University of Rzeszów. IL code conversion into tree expressions to be processed by the CPDev's ST compiler is described. Compilation result is an indirect binary code interpreted by dedicated virtual machines implemented in controllers with different processors (AVR, ARM, MCS-51) and PC computers.

Keywords

compiler, control and measurement system, Instruction List, programming language

Bibliography

  1. Cooper K., Torczon L.: Engineering a Compiler. Morgan Kaufmann, San Francisco, 2003. 
  2. PN-EN 61131-3 - Sterowniki programowalne. Część 3: Języki programowania. Warszawa, 2004. 
  3. Rzońca D., Sadolewski J., Stec A., Świder Z., Trybus B., Trybus L.: Programowanie w języku ST sterownika SMC Lumel dla minisystemu rozproszonego. Zgłoszony na konf. Automation 2009. 
  4. Rzońca D., Sadolewski J., Stec A., Świder Z., Trybus B., Trybus L.: Środowisko programistyczne dla rozproszonych minisystemów kontrolno-pomiarowych. Metody Informatyki Stosowanej, Nr 1, (tom 13) Szczecin 2008. 
  5. Rzońca D., Sadolewski J., Trybus B.: Executable form of IEC 61131-3 ST language programs in CPDev environment. Proceedings of the International Multiconference on Computer Science and Information Technology, Wisła 2007. 
  6. Rzońca D., Sadolewski J., Trybus B.: Kompilator języka ST normy IEC, 61131-3 na uniwersalny kod wykonywalny. Systemy Czasu Rzeczywistego (red. Z. Huzar, Z. Mazur). Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2007. 
  7. Rzońca D., Sadolewski J., Trybus B.: Prototype environment for controller programming in the IEC 61131-3 ST language, ComSIS Vol. 4, No. 2, 2007. 
  8. Sadolewski J., Trybus B.: Wieloplatformowa maszyna wirtualna dla systemów sterowania. Modele i Zastosowania Systemów Czasu Rzeczywistego (red. Z. Huzar, Z. Mazur). Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2008. 
  9. Stec A., Świder Z., Trybus L.: Charakterystyka funkcjonalna prototypowego systemu do programowania systemów wbudowanych wed_ug normy IEC 61131-3. Systemy Czasu Rzeczywistego (red. Z. Huzar, Z. Mazur), Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2007.