Zastosowanie plazmy w technice - aktualne tendencje

pol Article in Polish DOI:

send Jakub Szałatkiewicz Development of plasma applications in technology - current tendencies

Download Article

Streszczenie

W artykule przedstawiono podstawowe zagadnienia z zakresu fizyki i chemii plazmy. Omówiono także wybrane obszary jej zastosowań w takich dziedzinach jak: metalurgia, inżynieria materiałowa, medycyna i ekotechnika. Artykuł stanowi przewodnik dla osób rozpoczynających działalność związaną z technologiami plazmowymi i umożliwia im zapoznanie się w syntetycznej formie z szerokim spektrum jej zastosowań i potencjałem jaki niosą. Plazma, plazmotron, technologie, jonizacja, wysokie temperatury, zastosowania plazmy, fizyka plazmy, chemia plazmy.

Słowa kluczowe

plazma, technologie plazmowe

Development of plasma applications in technology - current tendencies

Abstract

This paper presents fundamental approaches to plasma phenomena, covering basics of plasma physics and plasma chemistry. Selected applications are described in the areas such as: metallurgy, materials engineering, health care, and eco technology. The paper is intended as a guide for people who begin their activities in the fields where plasma technologies can be applied. The article allows them to get acquainted with a wide range of plasma applications.

Keywords

plasma, plasma technologies

Bibliography

  1. Zon J.: Bioplazma i plazma fizyczna w układach żywych. Studium przyrodnicze i filozoficzne. Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 2000.
  2. Leble S. B.: Elektrodynamika 2 - Skrypt dla studentów Wydziału FTiMS, http://www.mif.pg.gda.pl/kft/leble/Textbooks/Elektrodynamika2.doc, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2006.
  3. Yu Chao, Ching-Tsuen H., How-Ming L., Moo-Been C.: Hydrogen production via partial oxidation of methane with plasma-assisted catalysis. International Journal of Hydrogen Energy, Volume 33, Issue 2, s. 664-671, 2008.
  4. Jasiński M., Dors M., Mizeraczyk J.: Produkcja wodoru w procesie konwersji metanu za pomocą mikrofalowego źródła plazmy z wirem CO2 lub CH4. Przegląd Elektrotechniczny, nr 05, 2009.
  5. Bromberg L., Cohn D. R., Hadidi K., Rabinovich A., Margarit N., Alexeev N., Samokhin A.: Plasmatron Natural Gas Reforming. http://www.anl.gov/PCS/acsfuel/preprint%20archive/Files/49_2_Philadelphia_10-04_1230.pdf. MIT Plasma Science and Fusion Center Cambridge, 2004.
  6. Matin N. S., Savadkoohi H. A., Feizabadi S. Y.: Methane Conversion to C2 Hydrocarbons Using Dielectric-barrier Discharge Reactor: Effects of System Variables. Plasma Chemistry Plasma Process, nr 28 s. 189-202, 2008.
  7. Apanowicz P.: Shell jako pierwszy wprowadza paliwo z GTL.; http://nafta.wnp.pl/shell-jako-pierwszy-wprowadza-paliwo-z-gtl,77461_1_0_0.html, Wirtualny Nowy Przemysł, 2009.